Back Door (بک دور)

اصطلاح Back Door به هر راه‌کاری که از آن طریق بتوان تمهیدات امنیتی یک نرم‌افزار را دور زد گفته می‌شود. برنامه‌نویسان و دولوپرها معمولاً از بک‌ دورها برای فرایند مشکل‌یابی نرم‌افزار و یا کارهای مشابهی استفاده می‌کنند اما مجرمین سایبری و هکرها بااستفاده از بک دور، راه‌های نفوذ به نرم‌افزارها را ایجاد می‌کنند که در آینده برای حملات سایبری می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

بک دور خواه توسط دولوپر پیدا گردد و خواه توسط هکرها، یک ریسک است که می‌تواند مشکلات امنیتی عدیده‌ای برای شما ایجاد کند و همواره باید جلوی ایجاد آن‌ها را گرفت.