Component Testing (تست کامپوننت)


این تست بیشتر توسط توسعه دهندگان پس از اتمام unit testing انجام می شود. این تست شامل تست چندین ویژگی به عنوان یک کد واحد است و هدف آن شناسایی هر باگی پس از اتصال چندین قابلیت مختلف با یکدیگر است.


لیست نظرات
کاربر میهمان
دیدگاه شما چیست؟
کاربر میهمان