لطفا جاواسکریپت مرورگر خود را فعال سازید!

نحوه فعال سازی در کروم
  1. ابتدا باید اینکارو بگنید
  2. بعدش اونکارو
نحوه فعال سازی در فایرفاکس
  1. ابتدا باید اینکارو بگنید
  2. بعدش اونکارو
wolfomid

نحوه قرار دادن لوگو و لینک سایتی در نرم افزار جاوا

wolfomid ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ 15 زبان برنامه‌نویسی جاوا

با سلام

من یه نرم افزار نوشتم، میخوام در بخش About، آدرس یه سایت رو لینک بدم، ک وقتی کاربر About رو بزنه بتونه بر روی یه عکس کلیک کنه و به آدرسی که قرار دادم بره، چطوری میتونم این کارو بکنم؟

ممنون

پاسخ‌ها به این تاپیک
stack programer
stack programer
۱۳۹۵/۰۴/۱۰

سلام، روش اول شما با استفاده از یک JButton می توانید با این سورس لینک رو درست کنید...


public static void main(String[] args) throws URISyntaxException {
final URI uri = new URI("http://java.sun.com");
class OpenUrlAction implements ActionListener {
@Override public void actionPerformed(ActionEvent e) {
open(uri);
}
}
JFrame frame = new JFrame("Links");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setSize(100, 400);
Container container = frame.getContentPane();
container.setLayout(new GridBagLayout());
JButton button = new JButton();
button.setText("<HTML>Click the <FONT color=\"#000099\"><U>link</U></FONT>"
+ " to go to the Java website.</HTML>");
button.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
button.setBorderPainted(false);
button.setOpaque(false);
button.setBackground(Color.WHITE);
button.setToolTipText(uri.toString());
button.addActionListener(new OpenUrlAction());
container.add(button);
frame.setVisible(true);
}

private static void open(URI uri) {
if (Desktop.isDesktopSupported()) {
try {
Desktop.getDesktop().browse(uri);
} catch (IOException e) { /* TODO: error handling */ }
} else { /* TODO: error handling */ }
}

 بعد برای استایل دهی جی باتن یک عکس پس زمینه ان کنید...


روش دوم شما می توانید از JLabel استفاده کرده و لینک درست کنید... 


public class JLabelLink extends JFrame {

private static final String LABEL_TEXT = "For further information visit:";
private static final String A_VALID_LINK = "http://stackoverflow.com";
private static final String A_HREF = "<a href=\"";
private static final String HREF_CLOSED = "\">";
private static final String HREF_END = "</a>";
private static final String HTML = "<html>";
private static final String HTML_END = "</html>";

public JLabelLink() {
setTitle("HTML link via a JLabel");
setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

Container contentPane = getContentPane();
contentPane.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));

JLabel label = new JLabel(LABEL_TEXT);
contentPane.add(label);

label = new JLabel(A_VALID_LINK);
contentPane.add(label);
if (isBrowsingSupported()) {
makeLinkable(label, new LinkMouseListener());
}

pack();
}

private static void makeLinkable(JLabel c, MouseListener ml) {
assert ml != null;
c.setText(htmlIfy(linkIfy(c.getText())));
c.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
c.addMouseListener(ml);
}

private static boolean isBrowsingSupported() {
if (!Desktop.isDesktopSupported()) {
return false;
}
boolean result = false;
Desktop desktop = java.awt.Desktop.getDesktop();
if (desktop.isSupported(Desktop.Action.BROWSE)) {
result = true;
}
return result;

}

private static class LinkMouseListener extends MouseAdapter {

@Override
public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
JLabel l = (JLabel) evt.getSource();
try {
URI uri = new java.net.URI(JLabelLink.getPlainLink(l.getText()));
(new LinkRunner(uri)).execute();
} catch (URISyntaxException use) {
throw new AssertionError(use + ": " + l.getText()); //NOI18N
}
}
}

private static class LinkRunner extends SwingWorker<Void, Void> {

private final URI uri;

private LinkRunner(URI u) {
if (u == null) {
throw new NullPointerException();
}
uri = u;
}

@Override
protected Void doInBackground() throws Exception {
Desktop desktop = java.awt.Desktop.getDesktop();
desktop.browse(uri);
return null;
}

@Override
protected void done() {
try {
get();
} catch (ExecutionException ee) {
handleException(uri, ee);
} catch (InterruptedException ie) {
handleException(uri, ie);
}
}

private static void handleException(URI u, Exception e) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sorry, a problem occurred while trying to open this link in your system's standard browser.", "A problem occured", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
}

private static String getPlainLink(String s) {
return s.substring(s.indexOf(A_HREF) + A_HREF.length(), s.indexOf(HREF_CLOSED));
}

//WARNING
//This method requires that s is a plain string that requires
//no further escaping
private static String linkIfy(String s) {
return A_HREF.concat(s).concat(HREF_CLOSED).concat(s).concat(HREF_END);
}

//WARNING
//This method requires that s is a plain string that requires
//no further escaping
private static String htmlIfy(String s) {
return HTML.concat(s).concat(HTML_END);
}

/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String[] args) {
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

@Override
public void run() {
new JLabelLink().setVisible(true);
}
});
}
}

 بعد برای پس مینه اش هم از متد زیر برای ان یک ایکن بسازید....


    new JLabel(new ImageIcon(getClass().getResource("/chessgame/PieceImages/WhitePawn.png"));

اطلاعات بیشتر


http://stackoverflow.com/questions/527719/how-to-add-hyperlink-in-jlabel


http://stackoverflow.com/questions/26834373/linking-images-in-a-java-program