ستاره

خواهش میکنم هرکی بلده این برنامه رو برام آپلود کنه خیلی نیازش دارم

ستاره ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ زبان برنامه‌نویسی پایتون

برنامه ایی بنویسید که ابتدا از کاربر عدد m و سپس عدد n را دریافت کرده و پس از آن ضرایب چند جمله ایی p(x) از مرتبه‌ی m را از کاربر دریافت و ضرایب چند جمله‌ای p(x)^n را در خروجی چاپ کند.

n=2:

و

p(x)=x^2+2x+3

p(x)^n=(x^2+2x+3)(x^2+2x+3) =x^4+4x^3+10x^2+12x+9

ورودی

در خط اول خروجی به ترتیب n و m آمده است.در خط دوم m+1 ضریب چند جمله‌ای p به ترتیب آمده است (تمامی ضرایب کمتر از 20 هستند)

خروجی

در خروجی ضرایب چند جمله ای حاصل را چاپ کنید.

نمونه ورودی:

2 3

4 3 2 1

نمونه خروجی:

16 24 25 20 10 4 1