فاطمه طوسی مقدم

کد در مورد باشگاه مشریان در مبحث تدریس جاوا در همین سایت

فاطمه طوسی مقدم ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ زبان برنامه‌نویسی جاوا

من این کد رو نوشتم ولی وقتی ران میکنم تو قسمت نام چیزی نمیتونم بنویسم مستقیم میره رو فامیل

java.util.Scanner;

public class ActionClass {

public static void main(String[] args) {

Scanner myScanner = new Scanner(System.in);

System.out.println("how many Athele do you want to enter? ");

int i , no = myScanner.nextInt();

for (i=0 ;i<no;i++ ) {

System.out.println("enter your name : ");

String name1 = myScanner.nextLine();

System.out.println("enter your lastname : ");

String lastname1 = myScanner.nextLine();

System.out.println("enter your date of birth : ");

int date1 = myScanner.nextInt();

Athlete person = new Athlete(name1,lastname1,date1);

person.showAthleteInfo();

}

myScanner.close();

}

public class Athlete {

String name;

String lastname;

int dateOfBirth;

static int registrationNumber = 0;

public Athlete(String nameOfAthlete , String lastnameOfAthlete , int dateofBirthOfAthlete) {

name = nameOfAthlete;

lastname = lastnameOfAthlete;

dateOfBirth = dateofBirthOfAthlete;

registrationNumber++;

}

public void showAthleteInfo() {

System.out.println("your name is "+ name);

System.out.println("your lastname is "+ lastname);

System.out.println("your date of birth is "+ dateOfBirth);

System.out.println("your registrationNumber is "+ registrationNumber);

}

ممنون میشم جوابمو بدید.

پاسخ‌ها به این تاپیک
mmarzbani32
mmarzbani32
۱۳۹۸/۰۵/۱۹

یه ران بگیرید و عکس بدید. اینطوری بهتر مشخص میشه ایراد کجاست.