Racket: اولین زبان برنامه‌نویسی دنیا برای توسعهٔ زبان‌های جدید

Racket: اولین زبان برنامه‌نویسی دنیا برای توسعهٔ زبان‌های جدید

Racket یک زبان برنامه‌نویسی همه‌منظوره است اما طبق ادعای سایت رسمی‌اش، Racket اولین اکوسیستمی در دنیا است که به دولوپرها این امکان را می‌دهد تا دست به توسعهٔ زبان‌های برنامه‌نویسی جدیدی بزنند!

Racket تحت لیسانس Lesser General Public License گنو یا به اختصار LGPL عرضه شده و این بدان معنا است که دولوپرهای علاقمند به ریفتکور کردن سورس‌کد این زبان، باید آن را تحت مجوز LGPL منتشر کنند. به عنوان نمونه‌ سورس‌کد نوشته شده با زبان راکت داریم:

(define (converse s)
 (define (starts? s2) ; local to converse
  (define len2 (string-length s2)) ; local to starts?
  (and (>= (string-length s) len2)
     (equal? s2 (substring s 0 len2))))
 (cond
  [(starts? "hello") "hi!"]
  [(starts? "goodbye") "bye!"]
  [else "huh?"]))

Typed Racket نیز زبانی مشتق شده از راکت است با این تفاوت که این امکان را به دولوپرها می‌دهد تا دیتاتایپ‌هایی به اصطلاح Statically-checked در برنامه‌های مورد استفاده قرار دهند.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس