ویرایش دوم کتاب The Algorithm Design Manual

ویرایش دوم کتاب The Algorithm Design Manual

The Algorithm Design در نسخهٔ دومش همچنان به ارائهٔ رمز و رازهای طراحی الگوریتم‌های مختلف از یکسو و همچنین تجزیه و تحلیل کارایی آن‌ها از سوی دیگر می‌پردازد اما در عین حال می‌توان گفت که ویرایش دوم این کتاب شرح مفصل ویرایش اول آن است که به عنوان سورسی کلیدی برای دوره‌های آموزشی طراحی الگوریتم به کار می‌رود.

کتاب سهل‌الفهم The Algorithm Design Manual تأکیدش بیش از تحلیل بر روی طراحی الگوریتم‌ است و در همین راستا بخش اول آن (Techniques) دستورالعمل‌هایی کاربردی به منظور تجزیه/تحلیل و طراحی الگوریتم‌های کامپیوتری ارائه می‌دهد و بخش دوم (Resources) هم مربوط به منابعی است که به عنوان مرجع در نظر گرفته شده‌اند که شامل فهرستی از منابع مرتبط با الگوریتم و پیاده‌سازی آن‌ها به علاوهٔ کتاب‌شناسی می‌شود.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon