سرفصل‌های آموزشی
آموزش ترکیب داده ها در پایتون
Inner join

Inner join

اطلاعات همیشه در قالب یک مجموعه داده واحد جمع آوری نمی‌شوند؛ بلکه گاهی مجموعه‌ای از اطلاعات درباره یک موضوع، در قالب چندین جدول جمع آوری می شوند. تحلیل گران می‌توانند با ادغام این جداول با یکدیگر مجموعه داده‌ای جدید ساخته و به دیدگاه‌ها و بینش‌های جدیدی دست یابند.

در این فصل می‌آموزید چگونه جداول مختلف را به کمک روش Inner Join با یک دیگر ادغام کنید و با ترکیب این اطلاعات از منابع مختلف، روابط و روندهای جدیدی از داده‌ها استخراج کنید. هم چنین می‌آموزید که چگونه ارتباط یک به یک یا یک به چند، بین مشاهدات دو جدول می‌تواند بر نتیجه ادغام دو جدول مؤثر باشد. موضوعات آموزشی در این فصل در قالب حل مثال عملی تشریح شده و با انجام یک پروژه عملی خاتمه می‌یابد.