سرفصل‌های آموزشی
آموزش ترکیب داده ها در پایتون
Left join

Left join

در فصل گذشته با مفهوم و اهداف ادغام جداول آشنا شدیم و یاد گرفتیم چطور از روش Inner Join برای این کار استفاده کنیم. در فصل پیش رو با روش‌های دیگر آشنا می شویم.

از روش Left Join شروع می کنیم. در ادغام به این روش تمام ردیف ها (مشاهدات) جدول سمت چپ به همراه مشاهدات با کلید مشترک از جدول سمت راست برگردانده می شود. در درس اول با نحوه پیاده‌سازی و کاربرد های این روش آشنا می شویم. محتوای درس دوم به آموزش روش‌های Right Join و Outer Join اختصاص دارد. در درس سوم به آموزش روش Self Join پرداخته و کاربردهای این روش و تفاوتش با روش‌های قبلی را توضیح می دهیم.

درس آخر این فصل به ادغام بر اساس اندیس (index) مشترک اختصاص دارد. تاکنون برای ادغام جداول از ستون مشترک استفاده می کردیم؛ در این درس یاد می‌گیریم اگر اندیس گذاری صریح وجود داشت چگونه از آن برای ادغام استفاده کنیم.