چه طور یک نام دامین مناسب انتخاب کنیم؟

چه طور یک نام دامین مناسب انتخاب کنیم؟