سرفصل‌های آموزشی
آموزش PHP 8
انواع داده در PHP

انواع داده در PHP

Data Type یا نوع داده یعنی چی؟

نوع داده یا Data Type بیان کننده ی نوع داده ای است که در متغیر ذخیره شده است. با توجه به نوع یک داده، زبان برنامه نویسی می تواند کارها و اعمال متفاوتی را نسبت به آن داشته باشد. برای مثال وقتی داده ای از نوع عدد باشد، زبان برنامه نویسی اعمال جمع، تفریق، ضرب و ... را روی آن می تواند انجام بدهد. یا اگر داده ی ما به صورت رشته ای از کاراکترها باشد، اعمال متفاوتی روی آن انجام می شود که یکی از آنها می تواند چسباندن چند رشته به هم باشد.

 در دنیای برنامه نویسی آنقدر Data Typeها اهمیت دارند که زبان های برنامه نویسی مختلف را بر اساس نوع برخوردشان با آن دسته بندی کرده اند. برای مثال در زمان تعریف یک متغیر اگر زبان برنامه نویسی، توسعه دهنده را مجبور کند Data Type داده را مشخص کند در دسته ی Statically-Typed ها قرار می گیرد و در صورتی هم که نیاز نباشد توسعه دهنده، نوع داده را مشخص کند و خود زبان برنامه نویسی از روی داده ی موجود، نوع آن را تشخصی دهد، آن زبان برنامه نویسی در دسته ی Dynamically-Typed ها قرار می گیرد.

همچنین بر اساس اینکه آیا زبان برنامه نویسی اجازه می دهد بعد از تعریف اولیه ی یک متغیر، نوع آن به چیز دیگری تغییر کند، یعنی در متغیری که برای داده های از نوع عدد تعریف شده است بتوانیم رشته ای را ذخیره کنیم یا نه هم زبان های برنامه نویسی در دو دسته قرار می گیرند. دسته ای که این اجازه را به برنامه نویس می دهد Weakly-Typed و دسته این که این اجازه را نمی دهند Strongly-Typed نامیده می شوند.

زبان برنامه نویسی PHP در دسته های Dynamically-Typed و Weakly-Typed قرار می گیرد.

انواع داده ها در زبان PHP

Scalar Type

Boolean (bool)

Boolean ها شامل دو مقدار true و false می شود.

Integer (int)

نوع داده ی Integer شامل تمامی اعداد صحیح، از جمله اعداد مثبت، منفی و صفر می شود.

Float

نوع داده ی Float که کوتاه شده ی floating point یا نقطه ی شناور است شامل تمامی اعداد اعشاری می شود.

String

رشته هایی از کاراکترهای مختلف را String می گویند. در زبان PHP برای تعریف یک String باید تمام مقادیر بین " " یا ' ' باشد.

Compound Types

Array

آرایه ها، مجموعه ای از مقادیر هستند که هر عضو، می تواند یکی از انواع داده ی دیگر باشد.

در این دوره ی آموزشی رایگان PHP 8 از دسته ی Compound Types ها فقط به آرایه های می پردازیم، ولی در دوره ی بعدی از این دسته به Object، Callable و iterable هم خواهیم پرداخت.

Special Types

null

null یکی از انواع داده ی مهم در هر زبان برنامه نویسی است که باید به عنوان یک توسعه دهنده ی خوب، با نوع رفتار آن زبان برنامه نویسی با Null به خوبی آشنا بشوید. Null به هیچ ترجمه میشود و با مقدار های خالی (مثلا یک String خالی) بسیار متفاوت است.

در دوره های حرفه ای تر PHP، در این دسته از انواع داده به resource هم خواهیم پرداخت.

کدهای این بخش

<?php
//Data Types
//Dynamically-typed vs Statically-typed
$a = 12;
var_dump($a);
//Weakly-typed vs Strongly-typed 
$a = "12";
var_dump($a);

//Scalar types:
//bool
$b = false; //false
var_dump($b);
//int
//0123...9
$c = 1234;
var_dump($c);
//float
// 5.6 986.5
$d = 98.52;
var_dump($d);

//string
$e = "asdASD123!@";
var_dump($e);


//compound types:
//array
var_dump([
    "ads",
    123,
    123.56,
    true
]);
//object
//callable
//iterable

//special types:
//resource
//null
$null = null;
var_dump($null);
var_dump("")

?>