آشنایی با فانکشن‌های از پیش تعریف شده در زبان PHP برای کار با آرایه‌ها

آشنایی با فانکشن‌های از پیش تعریف شده در زبان PHP برای کار با آرایه‌ها

همواره یکسری فانکشن‌های از به اصطلاح Built-in (از پیش تعریف شده) در زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف وجود دارد که به منظور تسریع کردن کار دولوپرها توسط طراحان یک زبان برنامه‌نویسی خاص در دل آن زبان گنجانده شده‌اند که زبان PHP و همچنین آرایه‌ها نیز در این زبان از چنین قاعده‌ای مستثنی نیستند.

در زبان PHP ده‌ها فانکشن (تابع) برای کار با آرایه‌ها وجود دارد که از جملهٔ این کارها می‌توان به مرتب‌سازی، حذف اندیس‌ها، جستجو داخل مقادیر آرایه و ... اشاره کرد که در جدول زیر برخی از آن‌ها به همراه تَسکی که انجام می‌دهند لیست شده است به طوری که لیست کامل این توابع در مدخل Array Functions در سایت رسمی این زبان قرار دارد.

 نام فانکشن کاربرد ()array این فانکشن به منظور تعریف یک آرایهٔ جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. ()count این فانکشن اندازهٔ یک آرایه را برمی‌گرداند (فانکشن مشابهٔ آن نیز ()sizeof است.) ()array_values این فانکشن یک آرایه به عنوان ورودی گرفته سپس آرایهٔ جدیدی باز می‌گرداند که صرفاً حاوی مقادیر آرایهٔ قبلی است و اندیس‌ها از داخلش حذف شده‌اند (فانکشن ()array_keys دقیقاً عکس این کار را انجام می‌دهد به طوری که فقط اندیس‌ها را به عنوان خروجی باز می‌گرداند.) ()array_keys این فانکشن یک آرایه به عنوان ورودی گرفته سپس آرایهٔ جدیدی باز می‌گرداند که صرفاً حاوی اندیس‌های آرایهٔ قبلی است و مقادیر از داخلش حذف شده‌اند (فانکشن ()array_values دقیقاً عکس این کار را انجام می‌دهد به طوری که فقط مقادیر را به عنوان خروجی باز می‌گرداند.)  ()array_pop این فانکشن آخرین اِلِمان از انتهای آرایه را حذف می‌کند. ()array_push این فانکشن یک اِلِمان به انتهای آرایه می‌افزاید. ()array_shift این فانکشن اولین اِلِمان از ابتدای آرایه را حذف می‌کند. ()array_unshift این فانکشن یک اِلِمان به ابتدای آرایه می‌افزاید. ()sort

این فانکشن تمامی عناصر قرار گرفته داخل یک آرایه را از کوچک به بزرگ سورت (مرتب‌سازی) می‌کند (لازم به ذکر است که توابعی دیگری برای این منظور وجود دارند که عبارتند از ()arsort() ،ksort() ،krsort و ()rsort که هر کدام از این‌ها بر اساس الگوریتم خاصی آرایه را دستخوش تغییر می‌سازند.) 

()array_flip این فانکشن جای Key و Value را در یک آرایه تغییر می‌دهد.  ()array_reverse این فانکشن ترتیب اِلِمان‌های داخل یک آرایه را برعکس می‌کند. ()array_merge این فانکشن دو یا بیش از دو آرایه را با یکدیگر ادغام می‌سازد. ()array_combine این فانکشن آرایه‌ای جدید باز می‌گرداند بدین صورت که از یک آرایه برای کلیدها و از آرایه‌ای دیگر برای مقادیر استفاده می‌کند. ()array_rand این فانکشن به صورت رَندوم (تصادفی) تعدادی از عناصر یک آرایه را باز می‌گرداند.  ()array_search این فانکشن در میان مقادیر موجود در یک آرایه سرچ کرده و چنانچه مورد مشابهی بیابد، کلید مرتبط با آن مقدار را برمی‌گرداند. ()array_slice این فانکشن در مواقعی کاربرد دارد که بخواهیم بخشی از مقادیر یک آرایه را در قالب آرایه‌ای جدید استخراج کنیم. ()array_splice

این فانکشن بخشی از یک آرایه را حذف کرده و آن را با مقادیر دیگری جایگزین می‌کند.

()array_unique این فانکشن مقدار تکراری را از داخل یک آرایه حذف می‌کند. ()array_map این فانکشن به منظور اِعمال تَسک خاصی روی تک‌تک عناصر یک آرایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ()array_walk این فانکشن در مواقعی کاربر دارد که بخواهیم تغییراتی را روی مقادیر یک آرایه اِعمال کنیم. ()list این فانکشن (یا بهتر بگوییم Language Construct) در مواقعی کاربرد دارد که بخواهیم مقادیری را از داخل یک آرایه به متغیرهای مختلفی اختصاص دهیم. ()extract این فانکشن امکانی را در اختیار دولوپر می‌گذارد تا مقادیر یک آرایه را در قالب چند متغیر ذخیره سازد. ()compact این فانکشن نقطهٔ مقابل ()extract است بدین صورت که از روی یک یا چند متغیر، آرایه‌ای به اصطلاح Associative ایجاد می‌کند. ()array_filter این فانکشن به منظور فیلتر کردن مقادیر خاصی از یک آرایه به کار گرفته می‌شود. ()array_column این فانکشن کاربردش در آرایه‌های چندبعدی است بدین صورت که با استفاده از آن می‌توان یکسری ستون خاص را از آرایه برگرداند. ()array_diff این فانکشن به منظور حذف مقادیری از یک آرایه که داخل آرایهٔ دیگری وجود دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. ()array_intersect این فانکشن مقادیری از دو آرایه را نشان می‌دهد که در هر دو وجود دارند. ()array_sum این فانکشن جمع جبری مقادیر یک آرایه را باز می‌گرداند. ()array_product این فانکشن حاصل‌ضرب مقادیر یک آرایه را باز می‌گرداند. ()array_reduce با استفاده از این فانکشن می‌توان هر الگوریتمی که مد نظر داشته باشیم را روی اِلِمان‌های یک آرایه اِعمال کنیم. ()array_count_values این فانکشن تعداد عناصر قرار گرفته داخل یک آرایه را باز می‌گرداند. ()array_fill این فانکشن آرایه با سایز دلخواهی حاوای مقادیر یکسانی ایجاد می‌کند. ()range این فانکشن آرایه در یک بازهٔ خاص را باز می‌گرداند. ()array_walk_recursive این فانکشن به صورت ریکرسیو (بازگشتی) فانکشنی که مد نظر دولوپر هست را روی تک‌تک اِلِمان‌های یک آرایه اِعمال می‌کند. ()current اولین اِلِمان یک آرایه را باز می‌گرداند (فانکشن مشابهٔ ()current که اصطلاحاً Alias نامیده می‌شود ()pos است.) ()shuffle این فانکشن عناصر یک آرایه را بُر می‌زند ()in_array این فانکشن چک می‌کند ببیند که آیا یک مقدار خاص داخل آرایه وجود دارد یا خیر ()array_replace این فانکشن مقادیر پارامتر اول را با مقادیری از پارامترهای بعدی که دارای همان کلید هستند جایگزین می‌کند. ()array_key_exists این فانکشن چک می‌کند ببیند که آیا یک اندیس خاص داخل آرایه وجود دارد یا خیر. ()preg_split این فانکشن یک آرایه را بر اساس یک رجیکس خاص تقسیم‌بندی می‌کند. ()implode این فانکشن اِلِمان‌های یک آرایه را در قالب یک استرینگ (رشته) باز می‌گرداند. ()explode این فانکشن یک استرینگ را به یک آرایه تبدیل می‌کند. ()unset این فانکشن یکی از المان‌های آرایه‌ای خاص را حذف می‌کند.

ب