سرفصل‌های آموزشی
آموزش PHP
آشنایی با فانکشن‌های از پیش تعریف شده در زبان PHP برای کار با آرایه‌ها

آشنایی با فانکشن‌های از پیش تعریف شده در زبان PHP برای کار با آرایه‌ها

همواره یکسری تابع‌های به اصطلاح Built-in (از پیش تعریف شده) در زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف وجود دارد که به منظور تسریع کردن کار برنامه نویس‌ها توسط طراحان یک زبان برنامه‌نویسی خاص در دل آن زبان گنجانده شده‌اند که زبان PHP و همچنین آرایه‌ها نیز در این زبان از چنین قاعده‌ای مستثنی نیستند.

در زبان PHP ده‌ها تابع (فانکشن، function) برای کار با آرایه‌ها وجود دارد که از جملهٔ این کارها می‌توان به مرتب‌سازی، حذف اندیس‌ها، جستجو داخل مقادیر آرایه و ... اشاره کرد که در جدول زیر برخی از آن‌ها به همراه تَسکی که انجام می‌دهند لیست شده است به طوری که لیست کامل این توابع در مدخل Array Functions در سایت رسمی این زبان قرار دارد.

نام تابعکاربرد
()arrayاین تابع به منظور تعریف یک آرایهٔ جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
()countاین تابع اندازهٔ یک آرایه را برمی‌گرداند (فانکشن مشابهٔ آن نیز ()sizeof است.)
()array_valuesاین تابع  یک آرایه به عنوان ورودی گرفته سپس آرایهٔ جدیدی باز می‌گرداند که صرفاً حاوی مقادیر آرایهٔ قبلی است و اندیس‌ها از داخلش حذف شده‌اند (فانکشن ()array_keys دقیقاً عکس این کار را انجام می‌دهد به طوری که فقط اندیس‌ها را به عنوان خروجی باز می‌گرداند.)
()array_keysاین تابع یک آرایه به عنوان ورودی گرفته سپس آرایهٔ جدیدی باز می‌گرداند که صرفاً حاوی اندیس‌های آرایهٔ قبلی است و مقادیر از داخلش حذف شده‌اند (فانکشن ()array_values دقیقاً عکس این کار را انجام می‌دهد به طوری که فقط مقادیر را به عنوان خروجی باز می‌گرداند.)
()array_popاین تابع آخرین اِلِمان از انتهای آرایه را حذف می‌کند.
()array_pushاین تابع یک اِلِمان به انتهای آرایه می‌افزاید.
()array_shiftاین تابع اولین اِلِمان از ابتدای آرایه را حذف می‌کند.
()array_unshiftاین تابع یک اِلِمان به ابتدای آرایه می‌افزاید.
()sortتمامی عناصر قرار گرفته داخل یک آرایه را از کوچک به بزرگ سورت (مرتب‌سازی) می‌کند (لازم به ذکر است که توابعی دیگری برای این منظور وجود دارند که عبارتند از ()arsort() ،ksort() ،krsort و ()rsort که هر کدام از این‌ها بر اساس الگوریتم خاصی آرایه را دستخوش تغییر می‌سازند.) 
()array_flipجای Key و Value را در یک آرایه تغییر می‌دهد.
()array_reverseاین تابع ترتیب اِلِمان‌های داخل یک آرایه را برعکس می‌کند.
()array_mergeدو یا بیش از دو آرایه را با یکدیگر ادغام می‌سازد.
()array_combineآرایه‌ای جدید باز می‌گرداند بدین صورت که از یک آرایه برای کلیدها و از آرایه‌ای دیگر برای مقادیر استفاده می‌کند.
()array_randبه صورت رَندوم (تصادفی) تعدادی از عناصر یک آرایه را باز می‌گرداند. 
()array_searchدر میان مقادیر موجود در یک آرایه سرچ کرده و چنانچه مورد مشابهی بیابد، کلید مرتبط با آن مقدار را برمی‌گرداند.
()array_sliceاین تابع در مواقعی کاربرد دارد که بخواهیم بخشی از مقادیر یک آرایه را در قالب آرایه‌ای جدید استخراج کنیم.
()array_spliceبخشی از یک آرایه را حذف کرده و آن را با مقادیر دیگری جایگزین می‌کند.
()array_uniqueمقدار تکراری را از داخل یک آرایه حذف می‌کند.
()array_mapاین تابع به منظور اِعمال تَسک خاصی روی تک‌تک عناصر یک آرایه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
()array_walkاین تابع در مواقعی کاربر دارد که بخواهیم تغییراتی را روی مقادیر یک آرایه اِعمال کنیم.
()listاین تابع (یا بهتر بگوییم Language Construct) در مواقعی کاربرد دارد که بخواهیم مقادیری را از داخل یک آرایه به متغیرهای مختلفی اختصاص دهیم.
()extractاین تابع امکانی را در اختیار دولوپر می‌گذارد تا مقادیر یک آرایه را در قالب چند متغیر ذخیره سازد.
()compactنقطهٔ مقابل ()extract است بدین صورت که از روی یک یا چند متغیر، آرایه‌ای به اصطلاح Associative ایجاد می‌کند.
()array_filterاین تابع به منظور فیلتر کردن مقادیر خاصی از یک آرایه به کار گرفته می‌شود.
()array_columnاین تابع کاربردش در آرایه‌های چندبعدی است بدین صورت که با استفاده از آن می‌توان یکسری ستون خاص را از آرایه برگرداند.
()array_diffاین تابع به منظور حذف مقادیری از یک آرایه که داخل آرایهٔ دیگری وجود دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
()array_intersectاین تابع مقادیری از دو آرایه را نشان می‌دهد که در هر دو وجود دارند.
()array_sumاین تابع جمع جبری مقادیر یک آرایه را باز می‌گرداند.
()array_productاین تابع حاصل‌ضرب مقادیر یک آرایه را باز می‌گرداند.
()array_reduceبا استفاده از این فانکشن می‌توان هر الگوریتمی که مد نظر داشته باشیم را روی اِلِمان‌های یک آرایه اِعمال کنیم.
()array_count_valuesاین تابع تعداد عناصر قرار گرفته داخل یک آرایه را باز می‌گرداند.
()array_fillاین تابع آرایه با سایز دلخواهی حاوای مقادیر یکسانی ایجاد می‌کند.
()array_walk_recursiveبه صورت ریکرسیو (بازگشتی) فانکشنی که مد نظر دولوپر هست را روی تک‌تک اِلِمان‌های یک آرایه اِعمال می‌کند.
()currentاولین اِلِمان یک آرایه را باز می‌گرداند (فانکشن مشابهٔ ()current که اصطلاحاً Alias نامیده می‌شود ()pos است.)
()shuffleاین تابع عناصر یک آرایه را بُر می‌زند 
()in_arrayاین تابع چک می‌کند ببیند که آیا یک مقدار خاص داخل آرایه وجود دارد یا خیر
()array_replaceمقادیر پارامتر اول را با مقادیری از پارامترهای بعدی که دارای همان کلید هستند جایگزین می‌کند.
()array_key_existsاین تابع چک می‌کند ببیند که آیا یک اندیس خاص داخل آرایه وجود دارد یا خیر.
()preg_splitیک آرایه را بر اساس یک رجیکس خاص تقسیم‌بندی می‌کند.
()implodeاین تابع اِلِمان‌های یک آرایه را در قالب یک استرینگ (رشته) باز می‌گرداند
()explodeاین تابع یک استرینگ را به یک آرایه تبدیل می‌کند.
()unsetاین تابع یکی از المان‌های آرایه‌ای خاص را حذف می‌کند.