سرفصل‌های آموزشی
آموزش PHP
تنظیمات مهم در ماژول PHP

تنظیمات مهم در ماژول PHP

پس از نصب یکی از اِستک‌های WAMP ،LAMP ،MAMP یا XAMPP خواهیم دید که اگر در حین نصب مشکل خاصی پیش نیامده باشد، همه چیز به خوبی کار خواهد کرد. با این وجود، برای آنکه در ادامهٔ کار راحت‌تر بتوانیم به کدنویسی بپردازیم، نیاز است تا یکسری از تنظیمات پیش‌فرض مفسر PHP را تغییر دهیم. 

آشنایی با فایل php.ini
یکی از مهم‌ترین فایل‌هایی که در حین نصب اِستک AMP روی سیستم‌عامل ما قرار می‌گیرد، فایلی است تحت عنوان php.ini که مسئول ذخیره‌سازی تنظیمات مفسر PHP است. چنانچه بخواهیم به برخی از ویژگی‌های این فایل اشاره کنیم، می‌توان موارد زیر را نام برد:
- هر زمانی که ماژول PHP فعال می‌شود، این فایل نیز فراخوانی می‌گردد.
- کلیه دستوراتی که با ; شروع می‌شوند، در حین اجرا مد نظر قرار داده نخواهند شد (به عبارت دیگر، چنین دستوراتی کامنت شده‌اند).
- کلیهٔ تنظیمات PHP را در این فایل می‌توان تغییر داد.
- کلیهٔ کامندهای قرار گرفته در این فایل به منظور سهولت استفادهٔ دولوپرها، کامنت‌گذاری شده‌اند.

یکی از اصلی‌ترین کارهایی که در ارتباط با این فایل می‌بایست انجام دهیم، فعال کردن دستور display_errors در این فایل است. در واقع، با این فعال‌سازی در صورتی که در حین کدنویسی اروری مرتکب شویم، مفسر PHP دلیل مشکل را در معرض دیدمان قرار خواهد داد.

علاوه بر این، یکی دیگر از تنظیماتی که می‌توانیم در این فایل انجام دهیم، اختصاص مقدار مورد نیاز از حافظهٔ رَم سیستم خود به ماژول PHP است. برای این منظور، مقدار مد نظر خود را برای دستور memory_limit به صورت مگابایتی در نظر می‌گیریم. مثلاً اگر بخواهیم 128 مگابایت از حافظه سیستم خود را به ماژول PHP اختصاص دهیم، می‌بایست دستور memory_limit =128M وارد فایل php.ini نماییم.

در پکیج XAMPP نصب شده روی سیستم‌عامل گنو/لینوکس توزیع اوبونتو، این فایل در مسیر opt/lampp/etc قرار دارد و بسته به نسخهٔ نصب شده، محتوایی شبیه به سورس زیر دارد:

[PHP]

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; About php.ini  ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; PHP's initialization file, generally called php.ini, is responsible for
; configuring many of the aspects of PHP's behavior.

; PHP attempts to find and load this configuration from a number of locations.
; The following is a summary of its search order:
; 1. SAPI module specific location.
; 2. The PHPRC environment variable. (As of PHP 5.2.0)
; 3. A number of predefined registry keys on Windows (As of PHP 5.2.0)
; 4. Current working directory (except CLI)
; 5. The web server's directory (for SAPI modules), or directory of PHP
; (otherwise in Windows)
; 6. The directory from the --with-config-file-path compile time option, or the
; Windows directory (C:\windows or C:\winnt)
; See the PHP docs for more specific information.
; http://php.net/configuration.file

; The syntax of the file is extremely simple. Whitespace and Lines
; beginning with a semicolon are silently ignored (as you probably guessed).
; Section headers (e.g. [Foo]) are also silently ignored, even though
; they might mean something in the future. 

; Directives following the section heading [PATH=/www/mysite] only
; apply to PHP files in the /www/mysite directory. Directives
; following the section heading [HOST=www.example.com] only apply to
; PHP files served from www.example.com. Directives set in these
; special sections cannot be overridden by user-defined INI files or
; at runtime. Currently, [PATH=] and [HOST=] sections only work under
; CGI/FastCGI.
; http://php.net/ini.sections

; Directives are specified using the following syntax:
; directive = value
; Directive names are *case sensitive* - foo=bar is different from FOO=bar.
; Directives are variables used to configure PHP or PHP extensions.
; There is no name validation. If PHP can't find an expected
; directive because it is not set or is mistyped, a default value will be used.

; The value can be a string, a number, a PHP constant (e.g. E_ALL or M_PI), one
; of the INI constants (On, Off, True, False, Yes, No and None) or an expression
; (e.g. E_ALL & ~E_NOTICE), a quoted string ("bar"), or a reference to a
; previously set variable or directive (e.g. ${foo})

; Expressions in the INI file are limited to bitwise operators and parentheses:
; | bitwise OR
; ^ bitwise XOR
; & bitwise AND
; ~ bitwise NOT
; ! boolean NOT

; Boolean flags can be turned on using the values 1, On, True or Yes.
; They can be turned off using the values 0, Off, False or No.

; An empty string can be denoted by simply not writing anything after the equal
; sign, or by using the None keyword:

; foo =     ; sets foo to an empty string
; foo = None  ; sets foo to an empty string
; foo = "None" ; sets foo to the string 'None'

; If you use constants in your value, and these constants belong to a
; dynamically loaded extension (either a PHP extension or a Zend extension),
; you may only use these constants *after* the line that loads the extension.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; About this file ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; PHP comes packaged with two INI files. One that is recommended to be used
; in production environments and one that is recommended to be used in
; development environments.

; php.ini-production contains settings which hold security, performance and
; best practices at its core. But please be aware, these settings may break
; compatibility with older or less security conscience applications. We
; recommending using the production ini in production and testing environments.

; php.ini-development is very similar to its production variant, except it's
; much more verbose when it comes to errors. We recommending using the
; development version only in development environments as errors shown to
; application users can inadvertently leak otherwise secure information.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Quick Reference ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; The following are all the settings which are different in either the production
; or development versions of the INIs with respect to PHP's default behavior.
; Please see the actual settings later in the document for more details as to why
; we recommend these changes in PHP's behavior.

; allow_call_time_pass_reference
;  Default Value: On
;  Development Value: Off
;  Production Value: Off

; display_errors
;  Default Value: On
;  Development Value: On
;  Production Value: Off

; display_startup_errors
;  Default Value: Off
;  Development Value: On
;  Production Value: Off

; error_reporting
;  Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE
;  Development Value: E_ALL | E_STRICT
;  Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED

; html_errors
;  Default Value: On
;  Development Value: On
;  Production value: Off

; log_errors
;  Default Value: Off
;  Development Value: On
;  Production Value: On

; magic_quotes_gpc
;  Default Value: On
;  Development Value: Off
;  Production Value: Off

; max_input_time
;  Default Value: -1 (Unlimited)
;  Development Value: 60 (60 seconds)
;  Production Value: 60 (60 seconds)

; output_buffering
;  Default Value: Off
;  Development Value: 4096
;  Production Value: 4096

; register_argc_argv
;  Default Value: On
;  Development Value: Off
;  Production Value: Off

; register_long_arrays
;  Default Value: On
;  Development Value: Off
;  Production Value: Off

; request_order
;  Default Value: None
;  Development Value: "GP"
;  Production Value: "GP"

; session.bug_compat_42
;  Default Value: On
;  Development Value: On
;  Production Value: Off

; session.bug_compat_warn
;  Default Value: On
;  Development Value: On
;  Production Value: Off

; session.gc_divisor
;  Default Value: 100
;  Development Value: 1000
;  Production Value: 1000

; session.hash_bits_per_character
;  Default Value: 4
;  Development Value: 5
;  Production Value: 5

; short_open_tag
;  Default Value: On
;  Development Value: Off
;  Production Value: Off

; track_errors
;  Default Value: Off
;  Development Value: On
;  Production Value: Off

; url_rewriter.tags
;  Default Value: "a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset="
;  Development Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
;  Production Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"

; variables_order
;  Default Value: "EGPCS"
;  Development Value: "GPCS"
;  Production Value: "GPCS"

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; php.ini Options ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Name for user-defined php.ini (.htaccess) files. Default is ".user.ini"
;user_ini.filename = ".user.ini"

; To disable this feature set this option to empty value
;user_ini.filename =

; TTL for user-defined php.ini files (time-to-live) in seconds. Default is 300 seconds (5 minutes)
;user_ini.cache_ttl = 300

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Language Options ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Enable the PHP scripting language engine under Apache.
; http://php.net/engine
engine=On

; This directive determines whether or not PHP will recognize code between
; <? and ?> tags as PHP source which should be processed as such. It's been
; recommended for several years that you not use the short tag "short cut" and
; instead to use the full tag combination. With the wide spread use
; of XML and use of these tags by other languages, the server can become easily
; confused and end up parsing the wrong code in the wrong context. But because
; this short cut has been a feature for such a long time, it's currently still
; supported for backwards compatibility, but we recommend you don't use them.
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off
; http://php.net/short-open-tag
short_open_tag=Off
; XAMPP for Linux is currently old fashioned
short_open_tag=On

; Allow ASP-style <% %> tags.
; http://php.net/asp-tags
asp_tags=Off

; The number of significant digits displayed in floating point numbers.
; http://php.net/precision
precision=14

; Enforce year 2000 compliance (will cause problems with non-compliant browsers)
; http://php.net/y2k-compliance
y2k_compliance=On

; Output buffering is a mechanism for controlling how much output data
; (excluding headers and cookies) PHP should keep internally before pushing that
; data to the client. If your application's output exceeds this setting, PHP
; will send that data in chunks of roughly the size you specify.
; Turning on this setting and managing its maximum buffer size can yield some
; interesting side-effects depending on your application and web server.
; You may be able to send headers and cookies after you've already sent output
; through print or echo. You also may see performance benefits if your server is
; emitting less packets due to buffered output versus PHP streaming the output
; as it gets it. On production servers, 4096 bytes is a good setting for performance
; reasons.
; Note: Output buffering can also be controlled via Output Buffering Control
;  functions.
; Possible Values:
;  On = Enabled and buffer is unlimited. (Use with caution)
;  Off = Disabled
;  Integer = Enables the buffer and sets its maximum size in bytes.
; Note: This directive is hardcoded to Off for the CLI SAPI
; Default Value: Off
; Development Value: 4096
; Production Value: 4096
; http://php.net/output-buffering
output_buffering=4096

; You can redirect all of the output of your scripts to a function. For
; example, if you set output_handler to "mb_output_handler", character
; encoding will be transparently converted to the specified encoding.
; Setting any output handler automatically turns on output buffering.
; Note: People who wrote portable scripts should not depend on this ini
;  directive. Instead, explicitly set the output handler using ob_start().
;  Using this ini directive may cause problems unless you know what script
;  is doing.
; Note: You cannot use both "mb_output_handler" with "ob_iconv_handler"
;  and you cannot use both "ob_gzhandler" and "zlib.output_compression".
; Note: output_handler must be empty if this is set 'On' !!!!
;  Instead you must use zlib.output_handler.
; http://php.net/output-handler
;output_handler =

; Transparent output compression using the zlib library
; Valid values for this option are 'off', 'on', or a specific buffer size
; to be used for compression (default is 4KB)
; Note: Resulting chunk size may vary due to nature of compression. PHP
;  outputs chunks that are few hundreds bytes each as a result of
;  compression. If you prefer a larger chunk size for better
;  performance, enable output_buffering in addition.
; Note: You need to use zlib.output_handler instead of the standard
;  output_handler, or otherwise the output will be corrupted.
; http://php.net/zlib.output-compression
zlib.output_compression=Off

; http://php.net/zlib.output-compression-level
;zlib.output_compression_level = -1

; You cannot specify additional output handlers if zlib.output_compression
; is activated here. This setting does the same as output_handler but in
; a different order.
; http://php.net/zlib.output-handler
;zlib.output_handler =

; Implicit flush tells PHP to tell the output layer to flush itself
; automatically after every output block. This is equivalent to calling the
; PHP function flush() after each and every call to print() or echo() and each
; and every HTML block. Turning this option on has serious performance
; implications and is generally recommended for debugging purposes only.
; http://php.net/implicit-flush
; Note: This directive is hardcoded to On for the CLI SAPI
implicit_flush=Off

; The unserialize callback function will be called (with the undefined class'
; name as parameter), if the unserializer finds an undefined class
; which should be instantiated. A warning appears if the specified function is
; not defined, or if the function doesn't include/implement the missing class.
; So only set this entry, if you really want to implement such a
; callback-function.
unserialize_callback_func=

; When floats & doubles are serialized store serialize_precision significant
; digits after the floating point. The default value ensures that when floats
; are decoded with unserialize, the data will remain the same.
serialize_precision=100

; This directive allows you to enable and disable warnings which PHP will issue
; if you pass a value by reference at function call time. Passing values by
; reference at function call time is a deprecated feature which will be removed
; from PHP at some point in the near future. The acceptable method for passing a
; value by reference to a function is by declaring the reference in the functions
; definition, not at call time. This directive does not disable this feature, it
; only determines whether PHP will warn you about it or not. These warnings
; should enabled in development environments only.
; Default Value: On (Suppress warnings)
; Development Value: Off (Issue warnings)
; Production Value: Off (Issue warnings)
; http://php.net/allow-call-time-pass-reference
allow_call_time_pass_reference=Off

; Safe Mode
; http://php.net/safe-mode
safe_mode=Off

; By default, Safe Mode does a UID compare check when
; opening files. If you want to relax this to a GID compare,
; then turn on safe_mode_gid.
; http://php.net/safe-mode-gid
safe_mode_gid=Off

; When safe_mode is on, UID/GID checks are bypassed when
; including files from this directory and its subdirectories.
; (directory must also be in include_path or full path must
; be used when including)
; http://php.net/safe-mode-include-dir
safe_mode_include_dir=

; When safe_mode is on, only executables located in the safe_mode_exec_dir
; will be allowed to be executed via the exec family of functions.
; http://php.net/safe-mode-exec-dir
safe_mode_exec_dir=

; Setting certain environment variables may be a potential security breach.
; This directive contains a comma-delimited list of prefixes. In Safe Mode,
; the user may only alter environment variables whose names begin with the
; prefixes supplied here. By default, users will only be able to set
; environment variables that begin with PHP_ (e.g. PHP_FOO=BAR).
; Note: If this directive is empty, PHP will let the user modify ANY
;  environment variable!
; http://php.net/safe-mode-allowed-env-vars
safe_mode_allowed_env_vars=PHP_

; This directive contains a comma-delimited list of environment variables that
; the end user won't be able to change using putenv(). These variables will be
; protected even if safe_mode_allowed_env_vars is set to allow to change them.
; http://php.net/safe-mode-protected-env-vars
safe_mode_protected_env_vars=LD_LIBRARY_PATH

; open_basedir, if set, limits all file operations to the defined directory
; and below. This directive makes most sense if used in a per-directory
; or per-virtualhost web server configuration file. This directive is
; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off.
; http://php.net/open-basedir
;open_basedir =

; This directive allows you to disable certain functions for security reasons.
; It receives a comma-delimited list of function names. This directive is
; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off.
; http://php.net/disable-functions
disable_functions=

; This directive allows you to disable certain classes for security reasons.
; It receives a comma-delimited list of class names. This directive is
; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off.
; http://php.net/disable-classes
disable_classes=

; Colors for Syntax Highlighting mode. Anything that's acceptable in
; would work.
; http://php.net/syntax-highlighting
;highlight.string = #DD0000
;highlight.comment = #FF9900
;highlight.keyword = #007700
;highlight.bg   = #FFFFFF
;highlight.default = #0000BB
;highlight.html  = #000000

; If enabled, the request will be allowed to complete even if the user aborts
; the request. Consider enabling it if executing long requests, which may end up
; being interrupted by the user or a browser timing out. PHP's default behavior
; is to disable this feature.
; http://php.net/ignore-user-abort
;ignore_user_abort = On

; Determines the size of the realpath cache to be used by PHP. This value should
; be increased on systems where PHP opens many files to reflect the quantity of
; the file operations performed.
; http://php.net/realpath-cache-size
;realpath_cache_size = 16k

; Duration of time, in seconds for which to cache realpath information for a given
; file or directory. For systems with rarely changing files, consider increasing this
; value.
; http://php.net/realpath-cache-ttl
;realpath_cache_ttl = 120

;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Miscellaneous ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Decides whether PHP may expose the fact that it is installed on the server
; (e.g. by adding its signature to the Web server header). It is no security
; threat in any way, but it makes it possible to determine whether you use PHP
; on your server or not.
; http://php.net/expose-php
expose_php=On

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Resource Limits ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Maximum execution time of each script, in seconds
; http://php.net/max-execution-time
; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI
max_execution_time=30

; Maximum amount of time each script may spend parsing request data. It's a good
; idea to limit this time on productions servers in order to eliminate unexpectedly
; long running scripts. 
; Note: This directive is hardcoded to -1 for the CLI SAPI
; Default Value: -1 (Unlimited)
; Development Value: 60 (60 seconds)
; Production Value: 60 (60 seconds)
; http://php.net/max-input-time
max_input_time=60

; Maximum input variable nesting level
; http://php.net/max-input-nesting-level
;max_input_nesting_level = 64

; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
; http://php.net/memory-limit
memory_limit=128M

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Error handling and logging ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; This directive informs PHP of which errors, warnings and notices you would like
; it to take action for. The recommended way of setting values for this
; directive is through the use of the error level constants and bitwise
; operators. The error level constants are below here for convenience as well as
; some common settings and their meanings.
; By default, PHP is set to take action on all errors, notices and warnings EXCEPT
; those related to E_NOTICE and E_STRICT, which together cover best practices and
; recommended coding standards in PHP. For performance reasons, this is the
; recommend error reporting setting. Your production server shouldn't be wasting
; resources complaining about best practices and coding standards. That's what
; development servers and development settings are for.
; Note: The php.ini-development file has this setting as E_ALL | E_STRICT. This
; means it pretty much reports everything which is exactly what you want during
; development and early testing.
;
; Error Level Constants:
; E_ALL       - All errors and warnings (includes E_STRICT as of PHP 6.0.0)
; E_ERROR      - fatal run-time errors
; E_RECOVERABLE_ERROR - almost fatal run-time errors
; E_WARNING     - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE      - compile-time parse errors
; E_NOTICE     - run-time notices (these are warnings which often result
;           from a bug in your code, but it's possible that it was
;           intentional (e.g., using an uninitialized variable and
;           relying on the fact it's automatically initialized to an
;           empty string)
; E_STRICT     - run-time notices, enable to have PHP suggest changes
;           to your code which will ensure the best interoperability
;           and forward compatibility of your code
; E_CORE_ERROR   - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING  - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
;           initial startup
; E_COMPILE_ERROR  - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR   - user-generated error message
; E_USER_WARNING  - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE   - user-generated notice message
; E_DEPRECATED   - warn about code that will not work in future versions
;           of PHP
; E_USER_DEPRECATED - user-generated deprecation warnings
;
; Common Values:
;  E_ALL & ~E_NOTICE (Show all errors, except for notices and coding standards warnings.)
;  E_ALL & ~E_NOTICE | E_STRICT (Show all errors, except for notices)
;  E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR (Show only errors)
;  E_ALL | E_STRICT (Show all errors, warnings and notices including coding standards.)
; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE
; Development Value: E_ALL | E_STRICT
; Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED
; http://php.net/error-reporting
error_reporting=E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT

; This directive controls whether or not and where PHP will output errors,
; notices and warnings too. Error output is very useful during development, but
; it could be very dangerous in production environments. Depending on the code
; which is triggering the error, sensitive information could potentially leak
; out of your application such as database usernames and passwords or worse.
; It's recommended that errors be logged on production servers rather than
; having the errors sent to STDOUT.
; Possible Values:
;  Off = Do not display any errors 
;  stderr = Display errors to STDERR (affects only CGI/CLI binaries!)  
;  On or stdout = Display errors to STDOUT
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; http://php.net/display-errors
display_errors=On

; The display of errors which occur during PHP's startup sequence are handled
; separately from display_errors. PHP's default behavior is to suppress those
; errors from clients. Turning the display of startup errors on can be useful in
; debugging configuration problems. But, it's strongly recommended that you
; leave this setting off on production servers.
; Default Value: Off
; Development Value: On
; Production Value: Off
; http://php.net/display-startup-errors
display_startup_errors=On

; Besides displaying errors, PHP can also log errors to locations such as a
; server-specific log, STDERR, or a location specified by the error_log
; directive found below. While errors should not be displayed on productions
; servers they should still be monitored and logging is a great way to do that.
; Default Value: Off
; Development Value: On
; Production Value: On
; http://php.net/log-errors
log_errors=On

; Set maximum length of log_errors. In error_log information about the source is
; added. The default is 1024 and 0 allows to not apply any maximum length at all.
; http://php.net/log-errors-max-len
log_errors_max_len=1024

; Do not log repeated messages. Repeated errors must occur in same file on same
; line unless ignore_repeated_source is set true.
; http://php.net/ignore-repeated-errors
ignore_repeated_errors=Off

; Ignore source of message when ignoring repeated messages. When this setting
; is On you will not log errors with repeated messages from different files or
; source lines.
; http://php.net/ignore-repeated-source
ignore_repeated_source=Off

; If this parameter is set to Off, then memory leaks will not be shown (on
; stdout or in the log). This has only effect in a debug compile, and if
; error reporting includes E_WARNING in the allowed list
; http://php.net/report-memleaks
report_memleaks=On

; This setting is on by default.
;report_zend_debug = 0

; Store the last error/warning message in $php_errormsg (boolean). Setting this value
; to On can assist in debugging and is appropriate for development servers. It should
; however be disabled on production servers.
; Default Value: Off
; Development Value: On
; Production Value: Off
; http://php.net/track-errors
track_errors=On

; Turn off normal error reporting and emit XML-RPC error XML
; http://php.net/xmlrpc-errors
;xmlrpc_errors = 0

; An XML-RPC faultCode
;xmlrpc_error_number = 0

; When PHP displays or logs an error, it has the capability of inserting html
; links to documentation related to that error. This directive controls whether
; those HTML links appear in error messages or not. For performance and security
; reasons, it's recommended you disable this on production servers.
; Note: This directive is hardcoded to Off for the CLI SAPI
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production value: Off
; http://php.net/html-errors
html_errors=On

; If html_errors is set On PHP produces clickable error messages that direct
; to a page describing the error or function causing the error in detail.
; You can download a copy of the PHP manual from http://php.net/docs
; and change docref_root to the base URL of your local copy including the
; leading '/'. You must also specify the file extension being used including
; the dot. PHP's default behavior is to leave these settings empty.
; Note: Never use this feature for production boxes.
; http://php.net/docref-root
; Examples
;docref_root = "/phpmanual/"

; http://php.net/docref-ext
;docref_ext = .html

; String to output before an error message. PHP's default behavior is to leave
; this setting blank.
; http://php.net/error-prepend-string
; Example:
;error_prepend_string = "<font color=#ff0000>"

; String to output after an error message. PHP's default behavior is to leave
; this setting blank.
; http://php.net/error-append-string
; Example:
;error_append_string = ""

; Log errors to specified file. PHP's default behavior is to leave this value
; empty.
; http://php.net/error-log
; Example:
;error_log = php_errors.log
error_log="/opt/lampp/logs/php_error_log"
; Log errors to syslog (Event Log on NT, not valid in Windows 95).
;error_log = syslog

;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Data Handling ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Note - track_vars is ALWAYS enabled

; The separator used in PHP generated URLs to separate arguments.
; PHP's default setting is "&".
; http://php.net/arg-separator.output
; Example:
;arg_separator.output = "&"

; List of separator(s) used by PHP to parse input URLs into variables.
; PHP's default setting is "&".
; NOTE: Every character in this directive is considered as separator!
; http://php.net/arg-separator.input
; Example:
;arg_separator.input = ";&"

; This directive determines which super global arrays are registered when PHP
; starts up. If the register_globals directive is enabled, it also determines
; what order variables are populated into the global space. G,P,C,E & S are
; abbreviations for the following respective super globals: GET, POST, COOKIE,
; ENV and SERVER. There is a performance penalty paid for the registration of
; these arrays and because ENV is not as commonly used as the others, ENV is
; is not recommended on productions servers. You can still get access to
; the environment variables through getenv() should you need to.
; Default Value: "EGPCS"
; Development Value: "GPCS"
; Production Value: "GPCS";
; http://php.net/variables-order
variables_order="GPCS"

; This directive determines which super global data (G,P,C,E & S) should
; be registered into the super global array REQUEST. If so, it also determines
; the order in which that data is registered. The values for this directive are
; specified in the same manner as the variables_order directive, EXCEPT one.
; Leaving this value empty will cause PHP to use the value set in the 
; variables_order directive. It does not mean it will leave the super globals
; array REQUEST empty.
; Default Value: None
; Development Value: "GP"
; Production Value: "GP"
; http://php.net/request-order
request_order="GP"

; Whether or not to register the EGPCS variables as global variables. You may
; want to turn this off if you don't want to clutter your scripts' global scope
; with user data. This makes most sense when coupled with track_vars - in which
; case you can access all of the GPC variables through the $HTTP_*_VARS[],
; variables.
; You should do your best to write your scripts so that they do not require
; register_globals to be on; Using form variables as globals can easily lead
; to possible security problems, if the code is not very well thought of.
; http://php.net/register-globals
register_globals=Off

; Determines whether the deprecated long $HTTP_*_VARS type predefined variables
; are registered by PHP or not. As they are deprecated, we obviously don't
; recommend you use them. They are on by default for compatibility reasons but
; they are not recommended on production servers.
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off
; http://php.net/register-long-arrays
register_long_arrays=Off

; This directive determines whether PHP registers $argv & $argc each time it
; runs. $argv contains an array of all the arguments passed to PHP when a script
; is invoked. $argc contains an integer representing the number of arguments
; that were passed when the script was invoked. These arrays are extremely
; useful when running scripts from the command line. When this directive is
; enabled, registering these variables consumes CPU cycles and memory each time
; a script is executed. For performance reasons, this feature should be disabled
; on production servers.
; Note: This directive is hardcoded to On for the CLI SAPI
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off
; http://php.net/register-argc-argv
register_argc_argv=Off

; When enabled, the SERVER and ENV variables are created when they're first
; used (Just In Time) instead of when the script starts. If these variables
; are not used within a script, having this directive on will result in a
; performance gain. The PHP directives register_globals, register_long_arrays,
; and register_argc_argv must be disabled for this directive to have any affect.
; http://php.net/auto-globals-jit
auto_globals_jit=On

; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; http://php.net/post-max-size
post_max_size=128M

; Magic quotes are a preprocessing feature of PHP where PHP will attempt to
; escape any character sequences in GET, POST, COOKIE and ENV data which might
; otherwise corrupt data being placed in resources such as databases before
; making that data available to you. Because of character encoding issues and
; non-standard SQL implementations across many databases, it's not currently
; possible for this feature to be 100% accurate. PHP's default behavior is to
; enable the feature. We strongly recommend you use the escaping mechanisms
; designed specifically for the database your using instead of relying on this
; feature. Also note, this feature has been deprecated as of PHP 5.3.0 and is
; scheduled for removal in PHP 6.
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off
; http://php.net/magic-quotes-gpc
magic_quotes_gpc=Off

; Magic quotes for runtime-generated data, e.g. data from SQL, from exec(), etc.
; http://php.net/magic-quotes-runtime
magic_quotes_runtime=Off

; Use Sybase-style magic quotes (escape ' with '' instead of \').
; http://php.net/magic-quotes-sybase
magic_quotes_sybase=Off

; Automatically add files before PHP document.
; http://php.net/auto-prepend-file
auto_prepend_file=

; Automatically add files after PHP document.
; http://php.net/auto-append-file
auto_append_file=

; By default, PHP will output a character encoding using
; the Content-type: header. To disable sending of the charset, simply
; set it to be empty.
;
; PHP's built-in default is text/html
; http://php.net/default-mimetype
default_mimetype="text/html"

; PHP's default character set is set to empty.
; http://php.net/default-charset
;default_charset = "iso-8859-1"

; Always populate the $HTTP_RAW_POST_DATA variable. PHP's default behavior is
; to disable this feature.
; http://php.net/always-populate-raw-post-data
;always_populate_raw_post_data = On

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Paths and Directories ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; UNIX: "/path1:/path2"
;include_path = ".:/php/includes"
;
; Windows: "\path1;\path2"
;include_path = ".;c:\php\includes"
;
; PHP's default setting for include_path is ".;/path/to/php/pear"
; http://php.net/include-path

; The root of the PHP pages, used only if nonempty.
; if PHP was not compiled with FORCE_REDIRECT, you SHOULD set doc_root
; if you are running php as a CGI under any web server (other than IIS)
; see documentation for security issues. The alternate is to use the
; cgi.force_redirect configuration below
; http://php.net/doc-root
doc_root=

; The directory under which PHP opens the script using /~username used only
; if nonempty.
; http://php.net/user-dir
user_dir=

; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
; http://php.net/extension-dir
; extension_dir = "./"
; On windows:
; extension_dir = "ext"

; Whether or not to enable the dl() function. The dl() function does NOT work
; properly in multithreaded servers, such as IIS or Zeus, and is automatically
; disabled on them.
; http://php.net/enable-dl
enable_dl=Off

; cgi.force_redirect is necessary to provide security running PHP as a CGI under
; most web servers. Left undefined, PHP turns this on by default. You can
; turn it off here AT YOUR OWN RISK
; **You CAN safely turn this off for IIS, in fact, you MUST.**
; http://php.net/cgi.force-redirect
;cgi.force_redirect = 1

; if cgi.nph is enabled it will force cgi to always sent Status: 200 with
; every request. PHP's default behavior is to disable this feature.
;cgi.nph = 1

; if cgi.force_redirect is turned on, and you are not running under Apache or Netscape
; (iPlanet) web servers, you MAY need to set an environment variable name that PHP
; will look for to know it is OK to continue execution. Setting this variable MAY
; cause security issues, KNOW WHAT YOU ARE DOING FIRST.
; http://php.net/cgi.redirect-status-env
;cgi.redirect_status_env = ;

; cgi.fix_pathinfo provides *real* PATH_INFO/PATH_TRANSLATED support for CGI. PHP's
; previous behaviour was to set PATH_TRANSLATED to SCRIPT_FILENAME, and to not grok
; what PATH_INFO is. For more information on PATH_INFO, see the cgi specs. Setting
; this to 1 will cause PHP CGI to fix its paths to conform to the spec. A setting
; of zero causes PHP to behave as before. Default is 1. You should fix your scripts
; to use SCRIPT_FILENAME rather than PATH_TRANSLATED.
; http://php.net/cgi.fix-pathinfo
;cgi.fix_pathinfo=1

; FastCGI under IIS (on WINNT based OS) supports the ability to impersonate
; security tokens of the calling client. This allows IIS to define the
; security context that the request runs under. mod_fastcgi under Apache
; does not currently support this feature (03/17/2002)
; Set to 1 if running under IIS. Default is zero.
; http://php.net/fastcgi.impersonate
;fastcgi.impersonate = 1;

; Disable logging through FastCGI connection. PHP's default behavior is to enable
; this feature.
;fastcgi.logging = 0

; cgi.rfc2616_headers configuration option tells PHP what type of headers to
; use when sending HTTP response code. If it's set 0 PHP sends Status: header that
; is supported by Apache. When this option is set to 1 PHP will send
; RFC2616 compliant header.
; Default is zero.
; http://php.net/cgi.rfc2616-headers
;cgi.rfc2616_headers = 0

;;;;;;;;;;;;;;;;
; File Uploads ;
;;;;;;;;;;;;;;;;

; Whether to allow HTTP file uploads.
; http://php.net/file-uploads
file_uploads=On

; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not
; specified).
; http://php.net/upload-tmp-dir
;upload_tmp_dir =
upload_tmp_dir="/opt/lampp/temp/"
; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize=128M

;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Fopen wrappers ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.
; http://php.net/allow-url-fopen
allow_url_fopen=On

; Whether to allow include/require to open URLs (like http:// or ftp://) as files.
; http://php.net/allow-url-include
allow_url_include=Off

; Define the anonymous ftp password (your email address). PHP's default setting
; for this is empty.
; http://php.net/from
;from="john@doe.com"

; Define the User-Agent string. PHP's default setting for this is empty.
; http://php.net/user-agent
;user_agent="PHP"

; Default timeout for socket based streams (seconds)
; http://php.net/default-socket-timeout
default_socket_timeout=60

; If your scripts have to deal with files from Macintosh systems,
; or you are running on a Mac and need to deal with files from
; unix or win32 systems, setting this flag will cause PHP to
; automatically detect the EOL character in those files so that
; fgets() and file() will work regardless of the source of the file.
; http://php.net/auto-detect-line-endings
;auto_detect_line_endings = Off

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Dynamic Extensions ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following
; syntax:
;
;  extension=modulename.extension
;
; For example, on Windows:
;
;  extension=msql.dll
;
; ... or under UNIX:
;
;  extension=msql.so
;
; ... or with a path:
;
;  extension=/path/to/extension/msql.so
;
; If you only provide the name of the extension, PHP will look for it in its
; default extension directory.
;
; Windows Extensions
; Note that ODBC support is built in, so no dll is needed for it.
; Note that many DLL files are located in the extensions/ (PHP 4) ext/ (PHP 5)
; extension folders as well as the separate PECL DLL download (PHP 5).
; Be sure to appropriately set the extension_dir directive.
; 
;extension=php_bz2.dll
;extension=php_curl.dll
;extension=php_dba.dll
;extension=php_exif.dll
;extension=php_fileinfo.dll
;extension=php_gd2.dll
;extension=php_gettext.dll
;extension=php_gmp.dll
;extension=php_intl.dll
;extension=php_imap.dll
;extension=php_interbase.dll
;extension=php_ldap.dll
;extension=php_mbstring.dll
;extension=php_ming.dll
;extension=php_mssql.dll
;extension=php_mysql.dll
;extension=php_mysqli.dll
;extension=php_oci8.dll   ; Use with Oracle 10gR2 Instant Client
;extension=php_oci8_11g.dll ; Use with Oracle 11g Instant Client
;extension=php_openssl.dll
;extension=php_pdo_firebird.dll
;extension=php_pdo_mssql.dll
;extension=php_pdo_mysql.dll
;extension=php_pdo_oci.dll
;extension=php_pdo_odbc.dll
;extension=php_pdo_pgsql.dll
;extension=php_pdo_sqlite.dll
;extension=php_pgsql.dll
;extension=php_phar.dll
;extension=php_pspell.dll
;extension=php_shmop.dll
;extension=php_snmp.dll
;extension=php_soap.dll
;extension=php_sockets.dll
;extension=php_sqlite.dll
;extension=php_sqlite3.dll
;extension=php_sybase_ct.dll
;extension=php_tidy.dll
;extension=php_xmlrpc.dll
;extension=php_xsl.dll
;extension=php_zip.dll

;extension="zip.so"

;extension="sqlite.so"

;extension="radius.so"

;extension="pgsql.so"

; disabled in XAMPP 1.7.2 because incompatible with PHP 5.3.0
;extension="dbx.so"

;extension="ming.so"

;extension="ncurses.so"

;extension="dio.so"

;extension="interbase.so"

; disabled in XAMPP 1.7.2 because incompatible with PHP 5.3.0
;extension="eaccelerator.so"
;eaccelerator.shm_size="16"
;eaccelerator.cache_dir="/opt/lampp/temp/eaccelerator"
;eaccelerator.enable="1"
;eaccelerator.optimizer="1"
;eaccelerator.check_mtime="1"
;eaccelerator.debug="0"
;eaccelerator.filter=""
;eaccelerator.shm_max="0"
;eaccelerator.shm_ttl="0"
;eaccelerator.shm_prune_period="0"
;eaccelerator.shm_only="0"
;eaccelerator.compress="1"
;eaccelerator.compress_level="9"

;oci8mark


;zend_extension=opcache.so

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Module Settings ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone=Europe/Berlin

; http://php.net/date.default-latitude
;date.default_latitude = 31.7667

; http://php.net/date.default-longitude
;date.default_longitude = 35.2333

; http://php.net/date.sunrise-zenith
;date.sunrise_zenith = 90.583333

; http://php.net/date.sunset-zenith
;date.sunset_zenith = 90.583333

[filter]
; http://php.net/filter.default
;filter.default = unsafe_raw

; http://php.net/filter.default-flags
;filter.default_flags =

[iconv]
;iconv.input_encoding = ISO-8859-1
;iconv.internal_encoding = ISO-8859-1
;iconv.output_encoding = ISO-8859-1

[intl]
;intl.default_locale = 

[sqlite]
; http://php.net/sqlite.assoc-case
;sqlite.assoc_case = 0

[sqlite3]
;sqlite3.extension_dir =

[Pcre]
;PCRE library backtracking limit.
; http://php.net/pcre.backtrack-limit
;pcre.backtrack_limit=100000

;PCRE library recursion limit. 
;Please note that if you set this value to a high number you may consume all 
;the available process stack and eventually crash PHP (due to reaching the 
;stack size limit imposed by the Operating System).
; http://php.net/pcre.recursion-limit
;pcre.recursion_limit=100000

[Pdo]
; Whether to pool ODBC connections. Can be one of "strict", "relaxed" or "off"
; http://php.net/pdo-odbc.connection-pooling
;pdo_odbc.connection_pooling=strict

;pdo_odbc.db2_instance_name

[Pdo_mysql]
; If mysqlnd is used: Number of cache slots for the internal result set cache
; http://php.net/pdo_mysql.cache_size
pdo_mysql.cache_size=2000

; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in
; MySQL defaults.
; http://php.net/pdo_mysql.default-socket
pdo_mysql.default_socket=

[Phar]
; http://php.net/phar.readonly
;phar.readonly = On

; http://php.net/phar.require-hash
;phar.require_hash = On

;phar.cache_list =

[Syslog]
; Whether or not to define the various syslog variables (e.g. $LOG_PID,
; $LOG_CRON, etc.). Turning it off is a good idea performance-wise. In
; runtime, you can define these variables by calling define_syslog_variables().
; http://php.net/define-syslog-variables
define_syslog_variables=Off

[mail function]
; For Win32 only.
; http://php.net/smtp
SMTP=localhost
; http://php.net/smtp-port
smtp_port=25

; For Win32 only.
; http://php.net/sendmail-from
;sendmail_from = me@example.com

; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
; http://php.net/sendmail-path
;sendmail_path =

; Force the addition of the specified parameters to be passed as extra parameters
; to the sendmail binary. These parameters will always replace the value of
; the 5th parameter to mail(), even in safe mode.
;mail.force_extra_parameters =

; Add X-PHP-Originating-Script: that will include uid of the script followed by the filename
mail.add_x_header=On

; Log all mail() calls including the full path of the script, line #, to address and headers
;mail.log =

[SQL]
; http://php.net/sql.safe-mode
sql.safe_mode=Off

[ODBC]
; http://php.net/odbc.default-db
;odbc.default_db  = Not yet implemented

; http://php.net/odbc.default-user
;odbc.default_user = Not yet implemented

; http://php.net/odbc.default-pw
;odbc.default_pw  = Not yet implemented

; Controls the ODBC cursor model. 
; Default: SQL_CURSOR_STATIC (default).
;odbc.default_cursortype

; Allow or prevent persistent links.
; http://php.net/odbc.allow-persistent
odbc.allow_persistent=On

; Check that a connection is still valid before reuse.
; http://php.net/odbc.check-persistent
odbc.check_persistent=On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
; http://php.net/odbc.max-persistent
odbc.max_persistent=-1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
; http://php.net/odbc.max-links
odbc.max_links=-1

; Handling of LONG fields. Returns number of bytes to variables. 0 means
; passthru.
; http://php.net/odbc.defaultlrl
odbc.defaultlrl=4096

; Handling of binary data. 0 means passthru, 1 return as is, 2 convert to char.
; See the documentation on odbc_binmode and odbc_longreadlen for an explanation
; of odbc.defaultlrl and odbc.defaultbinmode
; http://php.net/odbc.defaultbinmode
odbc.defaultbinmode=1

;birdstep.max_links = -1

[Interbase]
; Allow or prevent persistent links.
ibase.allow_persistent=1

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
ibase.max_persistent=-1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
ibase.max_links=-1

; Default database name for ibase_connect().
;ibase.default_db =

; Default username for ibase_connect().
;ibase.default_user =

; Default password for ibase_connect().
;ibase.default_password =

; Default charset for ibase_connect().
;ibase.default_charset =

; Default timestamp format.
ibase.timestampformat="%Y-%m-%d %H:%M:%S"

; Default date format.
ibase.dateformat="%Y-%m-%d"

; Default time format.
ibase.timeformat="%H:%M:%S"

[MySQL]
; Allow accessing, from PHP's perspective, local files with LOAD DATA statements
; http://php.net/mysql.allow_local_infile
mysql.allow_local_infile=On

; Allow or prevent persistent links.
; http://php.net/mysql.allow-persistent
mysql.allow_persistent=On

; If mysqlnd is used: Number of cache slots for the internal result set cache
; http://php.net/mysql.cache_size
mysql.cache_size=2000

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
; http://php.net/mysql.max-persistent
mysql.max_persistent=-1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
; http://php.net/mysql.max-links
mysql.max_links=-1

; Default port number for mysql_connect(). If unset, mysql_connect() will use
; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the
; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look
; at MYSQL_PORT.
; http://php.net/mysql.default-port
mysql.default_port=

; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in
; MySQL defaults.
; http://php.net/mysql.default-socket
mysql.default_socket=

; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; http://php.net/mysql.default-host
mysql.default_host=

; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; http://php.net/mysql.default-user
mysql.default_user=

; Default password for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; Note that this is generally a *bad* idea to store passwords in this file.
; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysql.default_password")
; and reveal this password! And of course, any users with read access to this
; file will be able to reveal the password as well.
; http://php.net/mysql.default-password
mysql.default_password=

; Maximum time (in seconds) for connect timeout. -1 means no limit
; http://php.net/mysql.connect-timeout
mysql.connect_timeout=60

; Trace mode. When trace_mode is active (=On), warnings for table/index scans and
; SQL-Errors will be displayed.
; http://php.net/mysql.trace-mode
mysql.trace_mode=Off

[MySQLi]

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
; http://php.net/mysqli.max-persistent
mysqli.max_persistent=-1

; Maximum number of links. -1 means no limit.
; http://php.net/mysqli.max-links
mysqli.max_links=-1

; If mysqlnd is used: Number of cache slots for the internal result set cache
; http://php.net/mysqli.cache_size
mysqli.cache_size=2000

; Default port number for mysqli_connect(). If unset, mysqli_connect() will use
; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the
; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look
; at MYSQL_PORT.
; http://php.net/mysqli.default-port
mysqli.default_port=3306

; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in
; MySQL defaults.
; http://php.net/mysqli.default-socket
mysqli.default_socket=

; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; http://php.net/mysqli.default-host
mysqli.default_host=

; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; http://php.net/mysqli.default-user
mysqli.default_user=

; Default password for mysqli_connect() (doesn't apply in safe mode).
; Note that this is generally a *bad* idea to store passwords in this file.
; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysqli.default_pw")
; and reveal this password! And of course, any users with read access to this
; file will be able to reveal the password as well.
; http://php.net/mysqli.default-pw
mysqli.default_pw=

; Allow or prevent reconnect
mysqli.reconnect=Off

[mysqlnd]
; Enable / Disable collection of general statstics by mysqlnd which can be
; used to tune and monitor MySQL operations.
; http://php.net/mysqlnd.collect_statistics
mysqlnd.collect_statistics=On

; Enable / Disable collection of memory usage statstics by mysqlnd which can be
; used to tune and monitor MySQL operations.
; http://php.net/mysqlnd.collect_memory_statistics
mysqlnd.collect_memory_statistics=On

; Size of a pre-allocated buffer used when sending commands to MySQL in bytes.
; http://php.net/mysqlnd.net_cmd_buffer_size
;mysqlnd.net_cmd_buffer_size = 2048

; Size of a pre-allocated buffer used for reading data sent by the server in
; bytes.
; http://php.net/mysqlnd.net_read_buffer_size
;mysqlnd.net_read_buffer_size = 32768

[OCI8]

; Connection: Enables privileged connections using external
; credentials (OCI_SYSOPER, OCI_SYSDBA)
; http://php.net/oci8.privileged-connect
;oci8.privileged_connect = Off

; Connection: The maximum number of persistent OCI8 connections per
; process. Using -1 means no limit.
; http://php.net/oci8.max-persistent
;oci8.max_persistent = -1

; Connection: The maximum number of seconds a process is allowed to
; maintain an idle persistent connection. Using -1 means idle
; persistent connections will be maintained forever.
; http://php.net/oci8.persistent-timeout
;oci8.persistent_timeout = -1

; Connection: The number of seconds that must pass before issuing a
; ping during oci_pconnect() to check the connection validity. When
; set to 0, each oci_pconnect() will cause a ping. Using -1 disables
; pings completely.
; http://php.net/oci8.ping-interval
;oci8.ping_interval = 60

; Connection: Set this to a user chosen connection class to be used
; for all pooled server requests with Oracle 11g Database Resident
; Connection Pooling (DRCP). To use DRCP, this value should be set to
; the same string for all web servers running the same application,
; the database pool must be configured, and the connection string must
; specify to use a pooled server.
;oci8.connection_class =

; High Availability: Using On lets PHP receive Fast Application
; Notification (FAN) events generated when a database node fails. The
; database must also be configured to post FAN events.
;oci8.events = Off

; Tuning: This option enables statement caching, and specifies how
; many statements to cache. Using 0 disables statement caching.
; http://php.net/oci8.statement-cache-size
;oci8.statement_cache_size = 20

; Tuning: Enables statement prefetching and sets the default number of
; rows that will be fetched automatically after statement execution.
; http://php.net/oci8.default-prefetch
;oci8.default_prefetch = 100

; Compatibility. Using On means oci_close() will not close
; oci_connect() and oci_new_connect() connections.
; http://php.net/oci8.old-oci-close-semantics
;oci8.old_oci_close_semantics = Off

[PostgresSQL]
; Allow or prevent persistent links.
; http://php.net/pgsql.allow-persistent
pgsql.allow_persistent=On

; Detect broken persistent links always with pg_pconnect().
; Auto reset feature requires a little overheads.
; http://php.net/pgsql.auto-reset-persistent
pgsql.auto_reset_persistent=Off

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
; http://php.net/pgsql.max-persistent
pgsql.max_persistent=-1

; Maximum number of links (persistent+non persistent). -1 means no limit.
; http://php.net/pgsql.max-links
pgsql.max_links=-1

; Ignore PostgreSQL backends Notice message or not.
; Notice message logging require a little overheads.
; http://php.net/pgsql.ignore-notice
pgsql.ignore_notice=0

; Log PostgreSQL backends Noitce message or not.
; Unless pgsql.ignore_notice=0, module cannot log notice message.
; http://php.net/pgsql.log-notice
pgsql.log_notice=0

[Sybase-CT]
; Allow or prevent persistent links.
; http://php.net/sybct.allow-persistent
sybct.allow_persistent=On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
; http://php.net/sybct.max-persistent
sybct.max_persistent=-1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
; http://php.net/sybct.max-links
sybct.max_links=-1

; Minimum server message severity to display.
; http://php.net/sybct.min-server-severity
sybct.min_server_severity=10

; Minimum client message severity to display.
; http://php.net/sybct.min-client-severity
sybct.min_client_severity=10

; Set per-context timeout
; http://php.net/sybct.timeout
;sybct.timeout=

;sybct.packet_size

; The maximum time in seconds to wait for a connection attempt to succeed before returning failure.
; Default: one minute
;sybct.login_timeout=

; The name of the host you claim to be connecting from, for display by sp_who.
; Default: none
;sybct.hostname=

; Allows you to define how often deadlocks are to be retried. -1 means "forever".
; Default: 0
;sybct.deadlock_retry_count=

[bcmath]
; Number of decimal digits for all bcmath functions.
; http://php.net/bcmath.scale
bcmath.scale=0

[browscap]
; http://php.net/browscap
;browscap = extra/browscap.ini

[Session]
; Handler used to store/retrieve data.
; http://php.net/session.save-handler
session.save_handler=files

; Argument passed to save_handler. In the case of files, this is the path
; where data files are stored. Note: Windows users have to change this
; variable in order to use PHP's session functions.
;
; The path can be defined as:
;
;   session.save_path = "N;/path"

session.save_path="/opt/lampp/temp/"

; where N is an integer. Instead of storing all the session files in
; /path, what this will do is use subdirectories N-levels deep, and
; store the session data in those directories. This is useful if you
; or your OS have problems with lots of files in one directory, and is
; a more efficient layout for servers that handle lots of sessions.
;
; NOTE 1: PHP will not create this directory structure automatically.
;     You can use the script in the ext/session dir for that purpose.
; NOTE 2: See the section on garbage collection below if you choose to
;     use subdirectories for session storage
;
; The file storage module creates files using mode 600 by default.
; You can change that by using
;
;   session.save_path = "N;MODE;/path"
;
; where MODE is the octal representation of the mode. Note that this
; does not overwrite the process's umask.
; http://php.net/session.save-path
;session.save_path = "/tmp"

; Whether to use cookies.
; http://php.net/session.use-cookies
session.use_cookies=1

; http://php.net/session.cookie-secure
;session.cookie_secure =

; This option forces PHP to fetch and use a cookie for storing and maintaining
; the session id. We encourage this operation as it's very helpful in combatting
; session hijacking when not specifying and managing your own session id. It is
; not the end all be all of session hijacking defense, but it's a good start.
; http://php.net/session.use-only-cookies
session.use_only_cookies=1

; Name of the session (used as cookie name).
; http://php.net/session.name
session.name=PHPSESSID

; Initialize session on request startup.
; http://php.net/session.auto-start
session.auto_start=0

; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted.
; http://php.net/session.cookie-lifetime
session.cookie_lifetime=0

; The path for which the cookie is valid.
; http://php.net/session.cookie-path
session.cookie_path=/

; The domain for which the cookie is valid.
; http://php.net/session.cookie-domain
session.cookie_domain=

; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; http://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly=

; Handler used to serialize data. php is the standard serializer of PHP.
; http://php.net/session.serialize-handler
session.serialize_handler=php

; Defines the probability that the 'garbage collection' process is started
; on every session initialization. The probability is calculated by using
; gc_probability/gc_divisor. Where session.gc_probability is the numerator
; and gc_divisor is the denominator in the equation. Setting this value to 1
; when the session.gc_divisor value is 100 will give you approximately a 1% chance
; the gc will run on any give request.
; Default Value: 1
; Development Value: 1
; Production Value: 1
; http://php.net/session.gc-probability
session.gc_probability=1

; Defines the probability that the 'garbage collection' process is started on every
; session initialization. The probability is calculated by using the following equation: 
; gc_probability/gc_divisor. Where session.gc_probability is the numerator and
; session.gc_divisor is the denominator in the equation. Setting this value to 1
; when the session.gc_divisor value is 100 will give you approximately a 1% chance
; the gc will run on any give request. Increasing this value to 1000 will give you
; a 0.1% chance the gc will run on any give request. For high volume production servers,
; this is a more efficient approach.
; Default Value: 100
; Development Value: 1000
; Production Value: 1000
; http://php.net/session.gc-divisor
session.gc_divisor=1000

; After this number of seconds, stored data will be seen as 'garbage' and
; cleaned up by the garbage collection process.
; http://php.net/session.gc-maxlifetime
session.gc_maxlifetime=1440

; NOTE: If you are using the subdirectory option for storing session files
;    (see session.save_path above), then garbage collection does *not*
;    happen automatically. You will need to do your own garbage
;    collection through a shell script, cron entry, or some other method.
;    For example, the following script would is the equivalent of
;    setting session.gc_maxlifetime to 1440 (1440 seconds = 24 minutes):
;     cd /path/to/sessions; find -cmin +24 | xargs rm

; PHP 4.2 and less have an undocumented feature/bug that allows you to
; to initialize a session variable in the global scope, even when register_globals
; is disabled. PHP 4.3 and later will warn you, if this feature is used.
; You can disable the feature and the warning separately. At this time,
; the warning is only displayed, if bug_compat_42 is enabled. This feature
; introduces some serious security problems if not handled correctly. It's
; recommended that you do not use this feature on production servers. But you
; should enable this on development servers and enable the warning as well. If you
; do not enable the feature on development servers, you won't be warned when it's
; used and debugging errors caused by this can be difficult to track down.
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; http://php.net/session.bug-compat-42
session.bug_compat_42=On

; This setting controls whether or not you are warned by PHP when initializing a
; session value into the global space. session.bug_compat_42 must be enabled before
; these warnings can be issued by PHP. See the directive above for more information.
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; http://php.net/session.bug-compat-warn
session.bug_compat_warn=On

; Check HTTP Referer to invalidate externally stored URLs containing ids.
; HTTP_REFERER has to contain this substring for the session to be
; considered as valid.
; http://php.net/session.referer-check
session.referer_check=

; How many bytes to read from the file.
; http://php.net/session.entropy-length
session.entropy_length=0

; Specified here to create the session id.
; http://php.net/session.entropy-file
;session.entropy_file = /dev/urandom
session.entropy_file=

; http://php.net/session.entropy-length
;session.entropy_length = 16

; Set to {nocache,private,public,} to determine HTTP caching aspects
; or leave this empty to avoid sending anti-caching headers.
; http://php.net/session.cache-limiter
session.cache_limiter=nocache

; Document expires after n minutes.
; http://php.net/session.cache-expire
session.cache_expire=180

; trans sid support is disabled by default.
; Use of trans sid may risk your users security.
; Use this option with caution.
; - User may send URL contains active session ID
;  to other person via. email/irc/etc.
; - URL that contains active session ID may be stored
;  in publically accessible computer.
; - User may access your site with the same session ID
;  always using URL stored in browser's history or bookmarks.
; http://php.net/session.use-trans-sid
session.use_trans_sid=0

; Select a hash function for use in generating session ids.
; Possible Values 
;  0 (MD5 128 bits)
;  1 (SHA-1 160 bits)
; http://php.net/session.hash-function
session.hash_function=0

; Define how many bits are stored in each character when converting
; the binary hash data to something readable.
; Possible values:
;  4 (4 bits: 0-9, a-f)
;  5 (5 bits: 0-9, a-v)
;  6 (6 bits: 0-9, a-z, A-Z, "-", ",")
; Default Value: 4
; Development Value: 5
; Production Value: 5
; http://php.net/session.hash-bits-per-character
session.hash_bits_per_character=5

; The URL rewriter will look for URLs in a defined set of HTML tags.
; form/fieldset are special; if you include them here, the rewriter will
; add a hidden <input> field with the info which is otherwise appended
; to URLs. If you want XHTML conformity, remove the form entry.
; Note that all valid entries require a "=", even if no value follows.
; Default Value: "a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset="
; Development Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
; Production Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
; http://php.net/url-rewriter.tags
url_rewriter.tags="a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"

[MSSQL]
; Allow or prevent persistent links.
mssql.allow_persistent=On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
mssql.max_persistent=-1

; Maximum number of links (persistent+non persistent). -1 means no limit.
mssql.max_links=-1

; Minimum error severity to display.
mssql.min_error_severity=10

; Minimum message severity to display.
mssql.min_message_severity=10

; Compatibility mode with old versions of PHP 3.0.
mssql.compatability_mode=Off

; Connect timeout
;mssql.connect_timeout = 5

; Query timeout
;mssql.timeout = 60

; Valid range 0 - 2147483647. Default = 4096.
;mssql.textlimit = 4096

; Valid range 0 - 2147483647. Default = 4096.
;mssql.textsize = 4096

; Limits the number of records in each batch. 0 = all records in one batch.
;mssql.batchsize = 0

; Specify how datetime and datetim4 columns are returned
; On => Returns data converted to SQL server settings
; Off => Returns values as YYYY-MM-DD hh:mm:ss
;mssql.datetimeconvert = On

; Use NT authentication when connecting to the server
mssql.secure_connection=Off

; Specify max number of processes. -1 = library default
; msdlib defaults to 25
; FreeTDS defaults to 4096
;mssql.max_procs = -1

; Specify client character set. 
; If empty or not set the client charset from freetds.comf is used
; This is only used when compiled with FreeTDS
;mssql.charset = "ISO-8859-1"

[Assertion]
; Assert(expr); active by default.
; http://php.net/assert.active
;assert.active = On

; Issue a PHP warning for each failed assertion.
; http://php.net/assert.warning
;assert.warning = On

; Don't bail out by default.
; http://php.net/assert.bail
;assert.bail = Off

; User-function to be called if an assertion fails.
; http://php.net/assert.callback
;assert.callback = 0

; Eval the expression with current error_reporting(). Set to true if you want
; error_reporting(0) around the eval().
; http://php.net/assert.quiet-eval
;assert.quiet_eval = 0

[COM]
; path to a file containing GUIDs, IIDs or filenames of files with TypeLibs
; http://php.net/com.typelib-file
;com.typelib_file =

; allow Distributed-COM calls
; http://php.net/com.allow-dcom
;com.allow_dcom = true

; autoregister constants of a components typlib on com_load()
; http://php.net/com.autoregister-typelib
;com.autoregister_typelib = true

; register constants casesensitive
; http://php.net/com.autoregister-casesensitive
;com.autoregister_casesensitive = false

; show warnings on duplicate constant registrations
; http://php.net/com.autoregister-verbose
;com.autoregister_verbose = true

; The default character set code-page to use when passing strings to and from COM objects.
; Default: system ANSI code page
;com.code_page=

[mbstring]
; language for internal character representation.
; http://php.net/mbstring.language
;mbstring.language = Japanese

; internal/script encoding.
; Some encoding cannot work as internal encoding.
; (e.g. SJIS, BIG5, ISO-2022-*)
; http://php.net/mbstring.internal-encoding
;mbstring.internal_encoding = EUC-JP

; http input encoding.
; http://php.net/mbstring.http-input
;mbstring.http_input = auto

; http output encoding. mb_output_handler must be
; registered as output buffer to function
; http://php.net/mbstring.http-output
;mbstring.http_output = SJIS

; enable automatic encoding translation according to
; mbstring.internal_encoding setting. Input chars are
; converted to internal encoding by setting this to On.
; Note: Do _not_ use automatic encoding translation for
;    portable libs/applications.
; http://php.net/mbstring.encoding-translation
;mbstring.encoding_translation = Off

; automatic encoding detection order.
; auto means
; http://php.net/mbstring.detect-order
;mbstring.detect_order = auto

; substitute_character used when character cannot be converted
; one from another
; http://php.net/mbstring.substitute-character
;mbstring.substitute_character = none;

; overload(replace) single byte functions by mbstring functions.
; mail(), ereg(), etc are overloaded by mb_send_mail(), mb_ereg(),
; etc. Possible values are 0,1,2,4 or combination of them.
; For example, 7 for overload everything.
; 0: No overload
; 1: Overload mail() function
; 2: Overload str*() functions
; 4: Overload ereg*() functions
; http://php.net/mbstring.func-overload
;mbstring.func_overload = 0

; enable strict encoding detection.
;mbstring.strict_detection = Off

; This directive specifies the regex pattern of content types for which mb_output_handler()
; is activated.
; Default: mbstring.http_output_conv_mimetype=^(text/|application/xhtml\+xml)
;mbstring.http_output_conv_mimetype=

; Allows to set script encoding. Only affects if PHP is compiled with --enable-zend-multibyte
; Default: ""
;mbstring.script_encoding=

[gd]
; Tell the jpeg decode to ignore warnings and try to create
; a gd image. The warning will then be displayed as notices
; disabled by default
; http://php.net/gd.jpeg-ignore-warning
;gd.jpeg_ignore_warning = 0

[exif]
; Exif UNICODE user comments are handled as UCS-2BE/UCS-2LE and JIS as JIS.
; With mbstring support this will automatically be converted into the encoding
; given by corresponding encode setting. When empty mbstring.internal_encoding
; is used. For the decode settings you can distinguish between motorola and
; intel byte order. A decode setting cannot be empty.
; http://php.net/exif.encode-unicode
;exif.encode_unicode = ISO-8859-15

; http://php.net/exif.decode-unicode-motorola
;exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE

; http://php.net/exif.decode-unicode-intel
;exif.decode_unicode_intel  = UCS-2LE

; http://php.net/exif.encode-jis
;exif.encode_jis =

; http://php.net/exif.decode-jis-motorola
;exif.decode_jis_motorola = JIS

; http://php.net/exif.decode-jis-intel
;exif.decode_jis_intel  = JIS

[Tidy]
; The path to a default tidy configuration file to use when using tidy
; http://php.net/tidy.default-config
;tidy.default_config = /usr/local/lib/php/default.tcfg

; Should tidy clean and repair output automatically?
; WARNING: Do not use this option if you are generating non-html content
; such as dynamic images
; http://php.net/tidy.clean-output
tidy.clean_output=Off

[soap]
; Enables or disables WSDL caching feature.
; http://php.net/soap.wsdl-cache-enabled
soap.wsdl_cache_enabled=1

; Sets the directory name where SOAP extension will put cache files.
; http://php.net/soap.wsdl-cache-dir
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"

; (time to live) Sets the number of second while cached file will be used 
; instead of original one.
; http://php.net/soap.wsdl-cache-ttl
soap.wsdl_cache_ttl=86400

; Sets the size of the cache limit. (Max. number of WSDL files to cache)
soap.wsdl_cache_limit=5

[sysvshm]
; A default size of the shared memory segment
;sysvshm.init_mem = 10000

[ldap]
; Sets the maximum number of open links or -1 for unlimited.
ldap.max_links=-1

[mcrypt]
; For more information about mcrypt settings see http://php.net/mcrypt-module-open

; Directory where to load mcrypt algorithms
; Default: Compiled in into libmcrypt (usually /usr/local/lib/libmcrypt)
;mcrypt.algorithms_dir=

; Directory where to load mcrypt modes
; Default: Compiled in into libmcrypt (usually /usr/local/lib/libmcrypt)
;mcrypt.modes_dir=

[dba]
;dba.default_handler=

; Local Variables:
; tab-width: 4
; End:

openssl.cafile=/opt/lampp/share/curl/curl-ca-bundle.crt

در پکیج WAMP هم با کلیک روی آیکان این نرم‌افزار در نوار پایین ویندوز، پنجره‌ای باز می‌شود. سپس با کلیک روی گزینهٔ PHP، پنجرهٔ دیگری باز می‌شود که یکی از گزینه‌های آن php.ini است. با کلیک بر روی این گزینه، فایل php.ini در ویرایشگر متن پیش‌فرض ویندوز باز می‌شود.

حال برای آنکه دستور display_errors در این فایل را فعال کنیم، با هم زمان فشردن دکمهٔ Ctrl + F پنجرهٔ مربوط به Find باز می‌شود. عبارت display_errors را تایپ نموده سپس دکمهٔ اینتر را فشار می‌دهیم. پس از پیدا کردن این دستور، آن را به حالت On در می‌آوریم (به خاطر داشته باشیم که کلمهٔ On با حرف بزرگ نوشته می‌شود).

نکته به یاد داشته باشیم که در محیط توسعهٔ نرم‌افزار، حتماً می‌بایست مقدار دستور display_errors معادل با On باشد چرا که در غیر این صورت، در صورت وجود باگ در سیستم و یا خطایی در کدها، هرگز متوجه نخواهیم شد که مشکل از کجا است اما با فعال کردن این دستور، سیستم ما را در مشکل یابی پروژه‌ای که نوشته‌ایم راهنمایی می‌کند.

یکی دیگر از تنظیماتی که می‌توانیم در این فایل انجام دهیم، اختصاص مقدار مورد نیاز از حافظه رَم سیستم خود به ماژول PHP است که پیش از این توضیحی کوتاه در مورد آن داده شد. برای این منظور، با جستجوی دستور memory_limit در فایل php.ini، می‌توانیم مقدار مد نظر از حافظهٔ سیستم خود را به این ماژول اختصاص دهیم (به خاطر داشته باشیم که کلمهٔ On با حرف بزرگ نوشته می‌شود).

نکته‌ای که در اینجا همواره می‌بایست مد نظر قرار دهیم این است که به هیچ وجه این تصور را نداشته باشیم که هرچه مقدار حافظهٔ اختصاص داده شده به این ماژول بیشتر باشد، سرعت اجرای وب اپلیکیشن ما بیشتر خواهد بود؛ چرا که علاوه بر مفسر پی‌اچ‌پی، نرم‌افزارهای دیگری هم روی سیستم نصب هستند که می‌بایست بسته به نیاز خود، بخشی از حافظه را مورد استفاده قرار دهند.