نگاهی به محیط Kibana و کار با ابزار Dev tools

نگاهی به محیط Kibana و کار با ابزار Dev tools

در این قسمت ابتدا یک بار تنظیمات اتصال kibana به elasticsearch مرور شده و سپس با ابزار Dev tools در kibana آشنا خواهید شد.

دوره در دست تالیف است ... rocket
نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: