ایجاد analyzer دلخواه و تست عملکرد آن (قسمت دوم)

ایجاد analyzer دلخواه و تست عملکرد آن (قسمت دوم)

در ادامه‌ی مثال ایجاد analyzer دلخواه از قسمت قبلی، در این قسمت قابلیت‌های بیشتری را به anlyzer خود اضافه می‌کنیم که انعطاف بیشتری در مرحله‌ی normalization را به دنبال خواهد داشت.