ایجاد analyzer دلخواه و تست عملکرد آن (قسمت اول)

ایجاد analyzer دلخواه و تست عملکرد آن (قسمت اول)

پس از آنکه در قسمت های قبل با نحوه‌ی کار analyzer ها و مهمترین قابلیت‌های عمومی آن‌ها آشنا شدیم، در این قسمت می‌خواهیم در قالب مثال عملی، قدم به قدم ساخت یک analyzer دلخواه را بررسی کنیم.