سرفصل‌های آموزشی
آموزش کاربردی گیت برای برنامه نویسان
نصب Git روی Linux

نصب Git روی Linux

Debian / Ubuntu (apt-get)

در این توزیع از لینوکس، package از طریق apt قابل دسترسی اند. شما می‌توانید برای نصب Git، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. در ترمینال با استفاده از دستور apt-get، Git را نصب کنید.

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install git

2. با وارد کردن دستور git –version از نصب درست Git مطمئن شوید.

$ git --version
 git version 2.9.2

۳. تنظیمات نام کاربری و ایمیل خود را با استفاده از فرمان های زیر انجام دهید. فراموش نکنید که نام کاربری و ایمیل خود را در دستور زیر قرار دهید. این اطلاعات در همه ی commit های بعدی شما قرار می‌گیرد.

$ git config --global user.name "sokanacademy" 
$ git config --global user.email "sokanacademy@gmail.com"

Fedora (dnf/yum)


در این توزیع شما از راه yum و dnf به package دسترسی دارید. اکنون برای نصب Git، مراحل زیر را دنبال کنید.
۱. در ترمینال با استفاده از dnf (در نسخه‌های قدیمی تر Fedora، می‌توانید از yum استفاده کنید) Git را نصب کنید.

$ sudo dnf install git

یا

$ sudo yum install git

۲. با وارد کردن دستور git –version از نصب درست Git مطمئن شوید.

$ git –version
 git version 2.9.2


۳. تنظیمات نام کاربری و ایمیل خود را با استفاده از فرمان های زیر انجام دهید. فراموش نکنید که نام کاربری و ایمیل خود را در دستور زیر قرار دهید. این اطلاعات در همه ی commit های بعدی شما قرار می‌گیرد.

$ git config --global user.name "sokanacademy" 
$ git config --global user.email "sokanacademy@gmail.com"