سرفصل‌های آموزشی
آموزش کاربردی پکیج Laravel Excel
نصب پکیج Laravel-Excel

نصب پکیج Laravel-Excel

نصب Laravel Excel
این پکیج جهت کار برروی سرور و یا کامپیوتر شما به پکیج های زیر نیاز دارد. پس قبل از ادامه دادن به مراحل نصب دقت نمایید که موارد زیر برروی سرور شما موجود و فعال باشد.

 

●      PHP: ^7.0

●      Laravel: ^5.5

●      PHP extension php_zip enabled

●      PHP extension php_xml enabled

●      PHP extension php_gd2 enabled

 

با استفاده از دستور زیر پکیج laravel excel را نصب کنید:

$ composer require maatwebsite/excel

فایل‌های service provider و facade به صورت خودکار ثبت می‌شوند.