راه اندازی Kubernetes روی ویندوز و مک

راه اندازی Kubernetes روی ویندوز و مک

Docker Desktop به سرعت و به راحتی Kubernetes را برای شما راه اندازی می کند. با توجه به سیستم عامل تان یکی از بخش های زیر را انتخاب کنید و مراحل نوشته شده را دنبال کنید تا Kubernetes را روی سیستم تان فعال کنید:

آموزش نصب و فعال سازی Kubernetes روی Mac

 1. پس از نصب Docker Desktop، لوگوی Docker 🐳 را در نوار منوی خود مشاهده کنید. روی آن کلیک کنید و در بخش  Preferences وارد بخش Kubernetes شوید.
 2. چک باکسی با عنوان Enable Kubernetes را علامت بزنید و روی Apply & Restart کلیک کنید. Docker Desktop به طور خودکار Kubernetes را برای شما راه اندازی می کند. هنگامی که در منوی Preferences چراغ سبزی را در کنار «Kubernetes running» ببینید، دیگر Kubernetes با موفقیت فعال شده است.
 3. برای اطمینان از راه‌اندازی Kubernetes، یک فایل متنی به نام pod.yaml با محتوای زیر ایجاد کنید:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: demo
spec:
 containers:
 - name: testpod
  image: alpine:3.5
  command: ["ping", "8.8.8.8"]

این فایل یک Pod (غلاف) با یک کانتینر را ایجاد می کند که باید یک پینگ ساده انجام می دهد.

    4. در یک ترمینال، به جایی که pod.yaml را ایجاد کردید بروید و pod خود را اجرا کنید:

$ kubectl apply -f pod.yaml

    5. فعال و درحال اجرا بودن Podتان را بررسی کنید: 

$ kubectl get pods

    6. باید چیزی شبیه به این را ببینید:

NAME    READY   STATUS   RESTARTS  AGE
demo    1/1    Running  0      4s

    7. حالا ببینید logهایی را که برای فرآیند پینگ انتظار دارید دریافت می‌کنید یا خیر:

$ kubectl logs demo

    8. باید خروجی یک فرآیند پینگ سالم را ببینید:

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=37 time=21.393 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=37 time=15.320 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=37 time=11.111 ms
...

    9. در نهایت، pod تستی تان را حذف کنید:

$ kubectl delete -f pod.yaml

آموزش نصب و فعال سازی Kubernetes روی Windows

 1. پس از نصب Docker Desktop، لوگوی Docker 🐳 را در کنار ساعت سیستم مشاهده می کنید. روی آن کلیک راست کرده و در بخش Settings به قسمت  Kubernetes بروید.
 2. چک باکسی با عنوان Enable Kubernetes را علامت بزنید و روی Apply & Restart کلیک کنید. Docker Desktop به طور خودکار Kubernetes را برای شما راه اندازی می کند. وقتی در منوی Settings چراغ سبزی را در کنار «Kubernetes running» ببینید، مطمئن می شوید که Kubernetes با موفقیت فعال شده است.
 3. برای اطمینان از راه افتادن Kubernetes، یک فایل متنی به نام pod.yaml با محتوای زیر ایجاد کنید:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: demo
spec:
 containers:
       - name: testpod
       image: alpine:3.5
       command: ["ping", "8.8.8.8"]

این یک Pod (غلاف) با یک کانتینر را ایجاد می کند که باید یک پینگ ساده را انجام بدهد.

    4. در PowerShell، به جایی که pod.yaml را ایجاد کرده اید، بروید و pod خود را اجرا کنید:

$ kubectl apply -f pod.yaml

    5. آماده و فعال بودن Pod خودتان را چک کنید:

kubectl get pods

   باید چیزی شبیه به این را ببینید:

NAME    READY   STATUS   RESTARTS  AGE
demo    1/1    Running  0      4s

    6. بررسی کنید، لاگ‌هایی را که برای فرآیند پینگ انتظار دارید دریافت می‌کنید:

$ kubectl logs demo

    شما باید خروجی زیر را برای یک Ping سالم ببینید.

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=37 time=21.393 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=37 time=15.320 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=37 time=11.111 ms
...

    7. در نهایت هم Pod تستی خود را حذف کنید.

$ kubectl delete -f pod.yaml

 

در بخش بعدی هم می خواهم فعال سازی و استفاده از Docker Swarm را برایتان توضیح بدهم که به همین اندازه راحت است. با ما همراه باشید.

دوره در حال تکمیل است ... rocket