سرفصل‌های آموزشی
آموزش پروژه محور HTML و HTML5
ساختار یک فایل HTML چگونه است؟

ساختار یک فایل HTML چگونه است؟

تگ <html>:

اگرچه نسخه‌های مختلفی از HTML در طول سال‌ها منتشر شده‌اند، اما اصول و ساختار اولیه آن ها یکسان هستند.

ساختار یک فایل HTML را می توان با یک ساندویچ مقایسه کرد. همان طور که یک ساندویچ دارای دو تکه نان است، فایل HTML نیز دارای دو تگ باز کننده و بسته کننده HTML است.

این تگ ها، مانند نان های یک ساندویچ، همه چیز را احاطه کرده است:

<html>
… 
</html>

⚠️ همه چیز در یک فایل HTML توسط تگ <html> احاطه شده است.

تگ <head>:

بلافاصله پس از باز شدن تگ HTML، تگ head دیده می شود.

head یک فایل HTML شامل تمام عناصری است که دیده نمی شوند ولی به اجرای صفحه کمک می کنند.

<html> 
<head></head>
</html>

 ⚠️ عناصر (elements) قسمت head بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت.

تگ <body>:

تگ body بعد از تگ head قرار می گیرد. تمام عناصری که قرار است دیده شوند در تگ body قرار دارند.

سرفصل ها، پاراگراف ها، فهرست ها، نقل قول ها، تصاویر و لینک ها تنها تعدادی از عناصری هستند که می توانند در تگ body قرار گیرند.

ساختار اصلی HTML:

<html>
    <head>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>

⚠️ تگ <body> محتوای اصلی فایل HTML را تعریف می کند.