سرفصل‌های آموزشی
آموزش پروژه محور HTML و HTML5
کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML

کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML

خطوط افقی در HTML

برای ایجاد یک خط افقی، از تگ <hr> استفاده می شود:

<html>
    <head>
        <title>first page</title>
    </head>
    <body>
        <h1>This is heading 1</h1>
        <h2>This is heading 2</h2>
        <h3>This is heading 3</h3>
        <h4>This is heading 4</h4>
        <h5>This is heading 5</h5>
        <h6>This is heading 6</h6>
        <p>This is a paragraph </p>
        <hr>
        <p>This is a paragraph </p>
    </body>
</html>

⚠️ در HTML5، از تگ <hr> برای جدا کردن دو موضوع مختلف در صفحه وب استفاده می شود.

 

Comment (کامنت) ها در HTML

مرورگر کامنت ها را نمایش نمی دهد و از آن ها برای افزودن توضیحات، یادآوری ها و سایر یادداشت ها استفاده می شود.

        <!-- Your comment goes here -->

به قطعه کد زیر و نتیجه آن توجه کنید:

<html>
    <head>
        <title>first page</title>
    </head>
    <body>
        <p>This is a paragraph </p>
        <hr />
        <p>This is a paragraph </p>
        <!-- This is a comment -->
    </body>
</html>

همان طور که می بینید، کامنت در مرورگر نشان داده نمی شود:

⚠️ علامت تعجب (!) فقط در تگ ابتدایی وجود دارد.