چرا سکان آکادمی؟
کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML

کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML

خطوط افقی در HTML

برای ایجاد یک خط افقی، از تگ <hr> استفاده می شود:

<html>
    <head>
        <title>first page</title>
    </head>
    <body>
        <h1>This is heading 1</h1>
        <h2>This is heading 2</h2>
        <h3>This is heading 3</h3>
        <h4>This is heading 4</h4>
        <h5>This is heading 5</h5>
        <h6>This is heading 6</h6>
        <p>This is a paragraph </p>
        <hr>
        <p>This is a paragraph </p>
    </body>
</html>

⚠️ در HTML5، از تگ <hr> برای جدا کردن دو موضوع مختلف در صفحه وب استفاده می شود.

 

Comment (کامنت) ها در HTML

مرورگر کامنت ها را نمایش نمی دهد و از آن ها برای افزودن توضیحات، یادآوری ها و سایر یادداشت ها استفاده می شود.

        <!-- Your comment goes here -->

به قطعه کد زیر و نتیجه آن توجه کنید:

<html>
    <head>
        <title>first page</title>
    </head>
    <body>
        <p>This is a paragraph </p>
        <hr />
        <p>This is a paragraph </p>
        <!-- This is a comment -->
    </body>
</html>

همان طور که می بینید، کامنت در مرورگر نشان داده نمی شود:

⚠️ علامت تعجب (!) فقط در تگ ابتدایی وجود دارد.

2-1
عناوین (Headings) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-2
کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-3
پاراگراف ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-4
تگ های فرمت دهی در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/22
2-5
پروژه وبلاگ: درباره من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/02
2-6
عناصر HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/02
2-7
ویژگی‌ها (Attributes) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/06
2-8
تصاویر در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/09
2-9
آزمون (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/13
2-10
لیست ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/20
2-11
پروژه وبلاگ : مهارت‌های من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/27
2-12
جدول‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/27
2-13
لینک‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/30
2-14
پروژه وبلاگ : برنامه‌ی من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/05
2-15
عناصر Inline و Block در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/05
دوره در حال تکمیل است ... rocket