کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML

کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML

خطوط افقی در HTML

برای ایجاد یک خط افقی، از تگ <hr> استفاده می شود:

<html>
    <head>
        <title>first page</title>
    </head>
    <body>
        <h1>This is heading 1</h1>
        <h2>This is heading 2</h2>
        <h3>This is heading 3</h3>
        <h4>This is heading 4</h4>
        <h5>This is heading 5</h5>
        <h6>This is heading 6</h6>
        <p>This is a paragraph </p>
        <hr>
        <p>This is a paragraph </p>
    </body>
</html>

⚠️ در HTML5، از تگ <hr> برای جدا کردن دو موضوع مختلف در صفحه وب استفاده می شود.

 

Comment (کامنت) ها در HTML

مرورگر کامنت ها را نمایش نمی دهد و از آن ها برای افزودن توضیحات، یادآوری ها و سایر یادداشت ها استفاده می شود.

        <!-- Your comment goes here -->

به قطعه کد زیر و نتیجه آن توجه کنید:

<html>
    <head>
        <title>first page</title>
    </head>
    <body>
        <p>This is a paragraph </p>
        <hr />
        <p>This is a paragraph </p>
        <!-- This is a comment -->
    </body>
</html>

همان طور که می بینید، کامنت در مرورگر نشان داده نمی شود:

⚠️ علامت تعجب (!) فقط در تگ ابتدایی وجود دارد.

عناوین (Headings) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
پاراگراف ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تگ های فرمت دهی در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
پروژه وبلاگ: درباره من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
عناصر HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
ویژگی‌ها (Attributes) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تصاویر در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
آزمون اول فصل دوم دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
لیست ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
پروژه وبلاگ : مهارت‌های من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
جدول‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
لینک‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
پروژه وبلاگ : برنامه‌ی من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
عناصر Inline و Block در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
فرم‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
پروژه وبلاگ: فرم تماس
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
آزمون دوم فصل دو دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
دوره در حال تکمیل است ... rocket