سرفصل‌های آموزشی
آموزش پروژه محور HTML و HTML5
پاراگراف ها  در HTML

پاراگراف ها در HTML

تگ <p> در HTML

برای ایجاد یک پاراگراف، از تگ های باز و بسته <p> استفاده می شود: 

<html>
    <head>
        <title>first page</title>
    </head>
    <body>
        <p>This is a paragraph. </p>
        <p>This is another paragraph. </p>
    </body>
</html>

⚠️ مرورگرها به طور خودکار یک خط خالی قبل و بعد از پاراگراف اضافه می کنند.

تگ <br> در HTML

از تگ </br > برای ایجاد یک خط جدید بدون شروع پاراگراف جدید استفاده می شود:

<html>
    <head>
        <title>first page</title>
    </head>
    <body>
        <p>This is a paragraph.</p>
        <p>This is another paragraph. </p>
        <p>This is <br /> a line break </p>
    </body>
</html>

⚠️ عنصر </br> یک عنصر HTML خالی است و تگ پایانی ندارد.