لیست ها در HTML

لیست ها در HTML

لیست ترتیبی (Ordered List)

لیست ترتیبی با تگ <ol> نمایش داده می‌شود و هر آیتم لیست با تگ <li> تعریف می‌شود.

به قطعه کد زیر و نتیجه ی آن دقت کنید:

<html>
  <head>
    <title>first page</title>
  </head>
  <body>
    <ol>
      <li>Red</li>
      <li>Blue</li>
      <li>Green</li>
    </ol>
  </body>
</html>

⚠️ موارد لیست ترتیبی به طور خودکار با اعداد علامت گذاری می شوند.

به طور پیش‌فرض، لیست ترتیبی از 1 شروع به شمارش می‌کند؛ اما می توان با استفاده از  ویژگی start شمارش را از یک عدد دلخواه شروع کرد:

<html>
  <head>
    <title>first page</title>
  </head>
  <body>
    <ol start="30">
      <li>Red</li>
      <li>Blue</li>
      <li>Green</li>
    </ol>
  </body>
</html>

به طور پیش فرض، لیست ترتیبی عددی می باشد اما می‌توان با استفاده از ویژگی type، لیست را به صورت الفبایی هم مرتب کرد. به مثال زیر توجه کنید:

<html>
  <head>
    <title>first page</title>
  </head>
  <body>
    <ol type="a">
      <li>Red</li>
      <li>Blue</li>
      <li>Green</li>
    </ol>
  </body>
</html>

⚠️  ویژگی type، می‌تواند مقادیر a، A، i، I و 1 را بپذیرد.

لیست های غیرترتیبی (Unordered List)

لیست غیرترتیبی با تگ <ul> مشخص می‌شود و هر آیتم لیست با تگ <li> تعریف می شود.

<html>
  <head>
    <title>first page</title>
  </head>    
  <body>
    <ul>
      <li>Red</li>
      <li>Blue</li>
      <li>Green</li>
    </ul>
  </body>
</html>

⚠️ موارد لیست غیرترتیبی به طور خودکار با بولت (دایره کوچک مشکی) علامت گذاری می‌شوند.

لیست توضیحی (Description Lists)

لیست توضیحی، فهرستی از مواردی می باشد که برای هر کدام توضیحی ارائه می‌دهد.

تگ <dl> لیست توضیحات را مشخص می‌کند، تگ <dt> آیتم را تعریف می‌کند، و تگ <dd> هر عبارت را توصیف می‌کند: 

<html>
  <head>
    <title>first page</title>
  </head>    
  <body>
    <dl>
      <dt>Coffee</dt>
      <dd>- black hot drink</dd>
      <dt>Milk</dt>
			<dd>- white cold drink</dd>
    </dl>
  </body>
</html>

 

عناوین (Headings) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
پاراگراف ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تگ های فرمت دهی در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
پروژه وبلاگ: درباره من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
عناصر HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
ویژگی‌ها (Attributes) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تصاویر در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
آزمون اول فصل دوم دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
لیست ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
پروژه وبلاگ : مهارت‌های من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
جدول‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
لینک‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
پروژه وبلاگ : برنامه‌ی من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
عناصر Inline و Block در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
فرم‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
پروژه وبلاگ: فرم تماس
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
آزمون دوم فصل دو دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
دوره در حال تکمیل است ... rocket