سرفصل‌های آموزشی
آموزش پروژه محور HTML و HTML5
عناوین (Headings) در HTML

عناوین (Headings) در HTML

در HTML شش سطح عنوان (heading) داریم که بر اساس اهمیت رتبه بندی می شوند.  این سطوح با تگ های <h5> ،<h4> ،<h3> ،<h2> ، <h1> و <h6> مشخص می شوند. به این صورت که تگ <h1> بزرگ ترین و مهم ترین و تگ <h6> کوچک ترین و کم اهمیت ترین تگ هستند.

به قطعه کد زیر و نتیجه ی آن دقت کنید:

<html>
    <head>
        <title>first page</title>
    </head>
    <body>
        <h1>This is heading 1</h1>
        <h2>This is heading 2</h2>
        <h3>This is heading 3</h3>
        <h4>This is heading 4</h4>
        <h5>This is heading 5</h5>
        <h6>This is heading 6</h6>
    </body>
</html>

 

⚠️ عناوین فقط برای بزرگ یا پررنگ کردن متن نیستند، موتورهای جستجو از آن ها برای ایندکس (index) کردن ساختار و محتوای صفحات وب استفاده می کنند.