سرفصل‌های آموزشی
آموزش پروژه محور HTML و HTML5
عناصر Inline و Block در HTML

عناصر Inline و Block در HTML

در HTML  عناصر را می توان به دو دسته تقسیم کرد:  عناصر Block و عناصر Inline.

عناصر Block 

عناصر Block از یک خط جدید شروع می‌شوند و همیشه کل عرض موجود را اشغال می کنند.

مثال‌هایی از این نوع که تا به اینجا آموختید، عباتند از: <pre> ،<dl> ،<li> ،<ol> ،<ul> ،<p> ،<h1> - <h6>

<html>
  <body>
    <p style="background-color:yellow;">Hello World</p>
  </body>
</html>

یکی از عناصر مهمی که در این دسته (Block) قرار می‌گیرد، عنصر  <div>  است که معمولا از آن به عنوان نگهدارنده‌ای برای سایر عناصر HTML استفاده می‌شود. این عنصر می‌تواند ویژگی های style ،class و id را بپذیرد.

به مثال زیر و نتیجه‌ی آن توجه کنید:

<html>
  <body>
    <h1>Headline</h1>
    <div style="background-color:green; color:white; padding:20px;">
      <p>Some paragraph text goes here.</p>
      <p>Another paragraph goes here.</p>
    </div>
  </body>
</html>

عناصر Inline

برخلاف عناصر Block، عناصر Inline از یک خط جدید شروع نمی‌شوند و تنها به اندازه‌ای که نیاز دارند، عرض سطر را اشغال می کنند.

مثال هایی از این نوع که تا به اینجا آموختید، عباتند از:  <a> ،<img> ،<strong> ،<b> ،<i> ،<em>

<html>
  <body>
    <b style="background-color:yellow;">Hello World</b>
  </body>
</html>

یکی از عناصر مهمی که در دسته Inline قرار می گیرد، عنصر  <span>  است که برای علامت گذاری یا استایل دهی به بخشی از متن استفاده می شود. این عنصر می‌تواند ویژگی های style ،class و id را بپذیرد.

به مثال زیر و نتیجه آن دقت کنید:

<html>
  <body>
    <h2>Some 
      <span style="color:red">Important</span>
       Message</h2>
  </body>
</html>

⚠️توجه: عناصر Inline نمی‌توانند هیچ عنصر Block ای را در بر‌گیرند.