سرفصل‌های آموزشی
آموزش پروژه محور HTML و HTML5
عناصر HTML

عناصر HTML

صفحات HTML از عناصر (elements) تشکیل شده‌اند.

یک عنصر HTML با یک تگ ابتدایی و یک تگ پایان و با محتوای میان آن ها، مشخص می‌شود.

صفحات HTML از عناصر HTML تو در تو تشکیل شده اند. در مثال زیر، عنصر body حاوی تگ های <p>، تگ </ br> و محتوای ".This is a paragraph" می‌باشد.

اما برخی از تگ‌ها مانند تگ </ br>، به تنهایی یک عنصر مجزا بوده، محتوایی در آن قرار نمی‌گیرد و تگ ابتدایی و پایانی برای آن تعریف نمی‌شود.

به قطعه کد زیر توجه کنید:

<html>
  <head>
    <title>first page</title>
  </head>
  <body>
    <p>This is a paragraph</p>
    <p>This is a <br /> line break</p>
  </body>
</html>

⚠ برخی عناصر HTML (مانند تگ </ br>)، تگ پایانی ندارند.