جدول‌ها در HTML با استفاده از تگ <table> مشخص می‌شوند. ردیف‌های (سطرهای) جدول  با تگ <tr> و ستون‌های جدول با تگ <td> معین می شوند.

در اینجا نمونه ای از جدول با یک سطر و سه ستون آورده شده است:

<table> 
  <tr> 
     <td></td> 
     <td></td> 
     <td></td> 
  </tr> 
</table>

⚠️  تگ‌های <td> به عنوان محفظه‌های داده در جدول عمل می‌کنند. این تگ‌ها می‌توانند حاوی انواع عناصر HTML مانند متن، تصاویر، لیست ها، جداول دیگر و غیره باشند.

ویژگی colspan و rowspan

ویژگی colspan تعداد ستون‌هایی را که یک سلول باید بپوشاند و ویژگی rowspan تعداد ردیف‌هایی را که یک سلول باید بپوشاند، مشخص می کنند.

 به مثال زیر و نتیجه‌ی آن توجه کنید:

<table border="2">
  <tr>
    <td>Red</td>
    <td>Blue</td>
    <td>Green</td>
 <td>Blue</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Pink</td>
    <td>Black</td>
    <td>White</td>
    <td rowspan="2">Purple</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Brown</td>
    <td colspan="2">Orange</td>
  </tr>

اگر دقت کنید می‌بینید که سلول "Orange" دو ستون و سلول "Purple" دو سطر را در بر می‌گیرد. 

ویژگی bgcolor

برای تغییر رنگ پس زمینه سلول، از ویژگی bgcolor استفاده می‌شود:

<table border="2">
  <tr>
    <td bgcolor="red">Red</td>
    <td>Blue</td>
    <td>Green</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yellow</td>
    <td colspan="2">Orange</td>
  </tr>
</table>

⚠️ بهتر است برای استایل دهی به عناصر (مثل تغییر رنگ پس زمینه)، از CSS استفاده کنید!

2-1
عناوین (Headings) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-2
کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-3
پاراگراف ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-4
تگ های فرمت دهی در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/22
2-5
پروژه وبلاگ: درباره من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/02
2-6
عناصر HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/02
2-7
ویژگی‌ها (Attributes) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/06
2-8
تصاویر در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/09
2-9
آزمون اول فصل دوم دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/13
2-10
لیست ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/20
2-11
پروژه وبلاگ : مهارت‌های من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/27
2-12
جدول‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/27
2-13
لینک‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/30
2-14
پروژه وبلاگ : برنامه‌ی من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/05
2-15
عناصر Inline و Block در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/05
2-16
فرم‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/09
2-17
پروژه وبلاگ: فرم تماس
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/14
2-18
آزمون دوم فصل دو دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/18
دوره در حال تکمیل است ... rocket