سرفصل‌های آموزشی
آموزش پروژه محور HTML و HTML5
جدول‌ها در HTML

جدول‌ها در HTML

جدول‌ها در HTML با استفاده از تگ <table> مشخص می‌شوند. ردیف‌های (سطرهای) جدول  با تگ <tr> و ستون‌های جدول با تگ <td> معین می شوند.

در اینجا نمونه ای از جدول با یک سطر و سه ستون آورده شده است:

<table> 
  <tr> 
     <td></td> 
     <td></td> 
     <td></td> 
  </tr> 
</table>

⚠️  تگ‌های <td> به عنوان محفظه‌های داده در جدول عمل می‌کنند. این تگ‌ها می‌توانند حاوی انواع عناصر HTML مانند متن، تصاویر، لیست ها، جداول دیگر و غیره باشند.

ویژگی colspan و rowspan

ویژگی colspan تعداد ستون‌هایی را که یک سلول باید بپوشاند و ویژگی rowspan تعداد ردیف‌هایی را که یک سلول باید بپوشاند، مشخص می کنند.

 به مثال زیر و نتیجه‌ی آن توجه کنید:

<table border="2">
  <tr>
    <td>Red</td>
    <td>Blue</td>
    <td>Green</td>
 <td>Blue</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Pink</td>
    <td>Black</td>
    <td>White</td>
    <td rowspan="2">Purple</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Brown</td>
    <td colspan="2">Orange</td>
  </tr>

اگر دقت کنید می‌بینید که سلول "Orange" دو ستون و سلول "Purple" دو سطر را در بر می‌گیرد. 

ویژگی bgcolor

برای تغییر رنگ پس زمینه سلول، از ویژگی bgcolor استفاده می‌شود:

<table border="2">
  <tr>
    <td bgcolor="red">Red</td>
    <td>Blue</td>
    <td>Green</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yellow</td>
    <td colspan="2">Orange</td>
  </tr>
</table>

⚠️ بهتر است برای استایل دهی به عناصر (مثل تغییر رنگ پس زمینه)، از CSS استفاده کنید!