تگ های فرمت دهی در HTML

تگ های فرمت دهی در HTML

در HTML، تگ هایی وجود دارند که فرمت متن را مشخص می کنند. مثال هایی از این تگ ها عبارتند از: 

 • <b>: این تگ، متن را به صورت bold (پررنگ) نمایش می دهد.
 • <strong>: این تگ برای یک متن بسیار مهم استفاده می شود و محتوای داخل آن، به صورت bold نمایش داده می شود.
 • <i>: این تگ متن را به صورت italic (مورب) نمایش می دهد و اغلب از آن برای نشان دادن یک اصطلاح فنی، یک عبارت از زبان دیگر و ... استفاده می شود. 
 • <em>: برای تاکید بر یک متن استفاده می شود و محتوای داخل آن، به صورت italic نمایش داده می شود.
 • <small>: این تگ متن را کوچکتر نمایش می دهد (می توان با CSS هم این اثر را ایجاد کرد).
 • <big>: این تگ در HTML4 برای بزرگ تر نشان دادن متن استفاده می شود (در HTML5 از این تگ پشتیبانی نمی شود).
 • <sub>: این تگ برای ایجاد زیرنویس استفاده می شود که به اندازه ی نیم کاراکتر زیر خط اصلی ظاهر شده و معمولا با فونت کوچکتر نشان داده می شود.
 • <sup>: این تگ برای ایجاد فوق‌نویس استفاده می شود که به اندازه ی نیم کاراکتر بالاتر از خط اصلی ظاهر می‌شود و معمولا با فونت کوچک‌تری ارائه می‌شود.
 • <ins>: این تگ یک خط زیر متن می کشد و نشان دهنده ی این است که محتوای داخل آن به تازگی وارد صفحه وب شده است (این تگ در مقابل تگ <del> قرار دارد).
 • <del>: از این تگ برای حذف یک متن از صفحه مورد نظر استفاده می شود و بر روی محتوای داخل آن، یک خط کشیده می شود.

به قطعه کد زیر و نتیجه ی آن توجه کنید:

<html>
  <head>
    <title>first page</title>
  </head>
  <body>
    <p>This is regular text </p>
    <p><b>bold text </b></p>
    <p><big> big text </big></p>
    <p><i> italic text </i></p>
    <p><small> small text </small></p>
    <p><strong> strong text </strong></p>
    <p><sub> subscripted text </sub></p>
    <p><sup> superscripted text </sup></p>
    <p><ins> inserted text </ins></p>
    <p><del> deleted text </del></p>
  </body>
</html>

⚠️ مرورگرها <strong> را به صورت <b> و <em> را به صورت <i> نشان می دهند، اما معانی این تگ ها متفاوت است: <b> و <i> به ترتیب برای bold کردن و italic کردن استفاده می شوند، در حالی که <strong> و <em> نشان می دهند که عبارت مورد نظر "مهم" است.

2-1
عناوین (Headings) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-2
کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-3
پاراگراف ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-4
تگ های فرمت دهی در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/22
2-5
پروژه وبلاگ: درباره من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/02
2-6
عناصر HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/02
2-7
ویژگی‌ها (Attributes) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/06
2-8
تصاویر در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/09
2-9
آزمون اول فصل دوم دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/13
2-10
لیست ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/20
2-11
پروژه وبلاگ : مهارت‌های من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/27
2-12
جدول‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/27
2-13
لینک‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/30
2-14
پروژه وبلاگ : برنامه‌ی من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/05
2-15
عناصر Inline و Block در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/05
2-16
فرم‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/09
2-17
پروژه وبلاگ: فرم تماس
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/14
2-18
آزمون دوم فصل دو دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/18
دوره در حال تکمیل است ... rocket