سرفصل‌های آموزشی
آموزش مقدماتی آمار در پایتون
شانس و احتمال شرطی | بخش اول

شانس و احتمال شرطی | بخش اول

آنچه در این فصل خواهیم آموخت

احتمال زیربنای بخش بزرگی از آمار است، که از آن برای محاسبه شانس وقوع رویدادها استفاده می‌شود. در این فصل، شما با داده‌های فروش دنیای واقعی کار خواهید کرد تا احتمال موفقیت یک فروشنده را محاسبه کنید و همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه داده‌هایی با مقادیر مختلف می‌توانند به عنوان توزیع احتمال تفسیر شوند. در این فصل، توزیع احتمال گسسته و پیوسته، از جمله توزیع نرمال و چگونگی وقوع مکرر آن در رویدادهای طبیعی، نیز بررسی خواهند شد.