سرفصل‌های آموزشی
آموزش معماری MVC
آشنایی با Composer

آشنایی با Composer

کامپوزر (Composer) چیست؟ مقاله‌ای است که در آن به طور مفصل پیرامون تاریخچه، ماهیت و همچنین کاربرد پَکِیج مَنِجِر کامپوزر توضیح داده شده است اما چنانچه بخواهیم به طور خلاصه به این پرسش پاسخ دهیم که «کامپوزر چیست؟» باید بگوییم کامپوزر ابزاری است که پروسهٔ Dependency Management (مدیریت وابستگی‌) پروژه را برای توسعه‌دهندگان زبان برنامه‌نویسی برنامه‌نویسی پی‌اچ‌پی تسهیل می‌سازد. به عبارت دیگر، کامپوزر چک می‌کند ببیند که یک پروژه چه وابستگی‌هایی به سایر پروژه‌ها دارا است، سپس آن‌ها را بسته به نسخهٔ مد نظر به سادگی روی سیستم نصب می‌سازد.

با توجه به اینکه در فریمورک مبتنی بر ام‌وی‌سی که در حال توسعهٔ آن هستیم از مفهومی تحت عنوان Autoloading استفاده شده است، بالتبع نیاز به ابزار کامپوزر خواهیم داشت تا بر اساس استاندارد PSR-4: Autoloader این کار را عملی سازیم که این هم یکی دیگر از کاربردهای این پَکِیج مَنِجِر است (در ادامهٔ آموزش‌ها با این استاندارد بیشتر آشنا خواهیم شد.)

راهنمای نصب کامپوزر روی گنو/لینوکس

به منظور نصب کامپوزر روی سیستم‌عامل اوبونتو، ابتدا به ساکن باید اطمینان حاصل کنیم که ابزار curl روی سیستم نصب است؛ سپس با استفاده از کامند زیر کَش ابزار مدیریت پکیج‌ لینوکس را به‌روزرسانی می‌کنیم:

$ sudo apt-get update

حال با استفاده از کامند زیر می‌توانیم کامپوزر را به صورت اصطلاحاً Globally یا «سراسری» روی سیستم نصب نماییم:

$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

پس از موفقیت‌آمیز بودن مراحل فوق، با استفاده از کامند زیر می‌توانیم از صحتِ نصب کامپوزر اطمینان حاصل نماییم:

$ composer
  ______
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.8.5 2019-04-09 17:46:47

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help           Display this help message
 -q, --quiet          Do not output any message
 -V, --version         Display this application version
   --ansi           Force ANSI output
   --no-ansi         Disable ANSI output
 -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
   --profile         Display timing and memory usage information
   --no-plugins        Whether to disable plugins.
 -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
 -v|vv|vvv, --verbose      Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
 about        Shows the short information about Composer.
 archive       Creates an archive of this composer package.
 browse        Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
 check-platform-reqs Check that platform requirements are satisfied.
 clear-cache     Clears composer's internal package cache.
 clearcache      Clears composer's internal package cache.
 config        Sets config options.
 create-project    Creates new project from a package into given directory.
 depends       Shows which packages cause the given package to be installed.
 diagnose       Diagnoses the system to identify common errors.
 dump-autoload    Dumps the autoloader.
 dumpautoload     Dumps the autoloader.
 exec         Executes a vendored binary/script.
 global        Allows running commands in the global composer dir ($COMPOSER_HOME).
 help         Displays help for a command
 home         Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
 i          Installs the project dependencies from the composer.lock file if present, or falls back on the composer.json.
 info         Shows information about packages.
 init         Creates a basic composer.json file in current directory.
 install       Installs the project dependencies from the composer.lock file if present, or falls back on the composer.json.
 licenses       Shows information about licenses of dependencies.
 list         Lists commands
 outdated       Shows a list of installed packages that have updates available, including their latest version.
 prohibits      Shows which packages prevent the given package from being installed.
 remove        Removes a package from the require or require-dev.
 require       Adds required packages to your composer.json and installs them.
 run-script      Runs the scripts defined in composer.json.
 search        Searches for packages.
 self-update     Updates composer.phar to the latest version.
 selfupdate      Updates composer.phar to the latest version.
 show         Shows information about packages.
 status        Shows a list of locally modified packages, for packages installed from source.
 suggests       Shows package suggestions.
 u          Upgrades your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file.
 update        Upgrades your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file.
 upgrade       Upgrades your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file.
 validate       Validates a composer.json and composer.lock.
 why         Shows which packages cause the given package to be installed.
 why-not       Shows which packages prevent the given package from being installed.

از این پس می‌توانیم به سادگی با استفاده از کامپوزر اقدام به پیاده‌سازی Autoloading در پروژه‌ٔ خود نماییم که چگونگی این مسئله را در آموزش بعد بررسی خواهیم نمود.