سرفصل‌های آموزشی
آموزش لینوکس
GNU Info System

GNU Info System

منبع دیگری که برای مستندات لینوکس مورد استفاده قرار می‌گیرد GNU Info System نام دارد. این مستندات که از طریق کامند info قابل دسترسی هستند به نوعی عملکردی مشابه کامند man دارند. در این مستندات، موضوعات مختلف از طریق لینک به یکدیگر متصل هستند و اطلاعات مرتبط با هر جستجو از طریق کامند قابل مشاهده اند.

با تایپ کردن دستور info بدون هیچ گونه پارامتر دیگری در ترمینال، لیستی از کلیه ی موضوعات مستند شده در معرض دیدمان قرار خواهد گرفت و اگر هم بخواهیم اطلاعاتی در مورد موضوعی خاص به دست آوریم، کلیدواژه ی مد نظر را پس از دستور info وارد می سازیم:

info ls

در دستور فوق، ls اصطلاحاً یک node نامیده می‌شود. خروجی دستور فوق به صورت زیر است:

Next: dir invocation, Up: Directory listing

10.1 ‘ls’: List directory contents
==================================

The ‘ls’ program lists information about files (of any type, including
directories). Options and file arguments can be intermixed arbitrarily,
as usual.

  For non-option command-line arguments that are directories, by
default ‘ls’ lists the contents of directories, not recursively, and
omitting files with names beginning with ‘.’. For other non-option
arguments, by default ‘ls’ lists just the file name. If no non-option
argument is specified, ‘ls’ operates on the current directory, acting as
if it had been invoked with a single argument of ‘.’.

  By default, the output is sorted alphabetically, according to the
locale settings in effect.(1) If standard output is a terminal, the
output is in columns (sorted vertically) and control characters are
output as question marks; otherwise, the output is listed one per line
and control characters are output as-is.

  Because ‘ls’ is such a fundamental program, it has accumulated many
options over the years. They are described in the subsections below;
within each section, options are listed alphabetically (ignoring case).
The division of options into the subsections is not absolute, since some
options affect more than one aspect of ‘ls’’s operation.

  Exit status:

   0 success
   1 minor problems (e.g., failure to access a file or directory not
    specified as a command line argument. This happens when listing a
    directory in which entries are actively being removed or renamed.)
   2 serious trouble (e.g., memory exhausted, invalid option, failure
    to access a file or directory specified as a command line argument
    or a directory loop)

  Also see *note Common options::.

* Menu:

* Which files are listed::
* What information is listed::
* Sorting the output::
* Details about version sort::
* General output formatting::
* Formatting file timestamps::
* Formatting the file names::

  ---------- Footnotes ----------

  (1) If you use a non-POSIX locale (e.g., by setting ‘LC_ALL’ to
‘en_US’), then ‘ls’ may produce output that is sorted differently than
you’re accustomed to. In that case, set the ‘LC_ALL’ environment
variable to ‘C’.

همان‌طور که در دستور فوق مشاهده می شود، مستندات مرتبط با ls ارائه شده اند. برای خروج از حالت info هم صرفاً نیاز است تا کلید q روی کیبورد را بفشاریم.

به طور کلی، Node ها همچون فصول و بخش بندی های مستندات هستند و می‌توانند شامل چندین Item باشند. Item ها همانند لینک های اینترنتی هستند که در این مستندات با علامت * شناخته می شوند. هر کجا که خطی دیدید که ابتدای آن یک علامت ستاره قرار داشت، می‌توانید با اینتر کردن روی آن خط، به مستندات مرتبط با آن رجوع پیدا کنید.