سرفصل‌های آموزشی
آموزش لینوکس
آشنایی با man pages لینوکس

آشنایی با man pages لینوکس

خواه شما یک کاربر حرفه یی لینوکس باشید و خواه یک مبتدی، همواره مسائلی وجود دارند که از آن‌ها آگاهی نداشته و برای کسب اطلاعاتی موثق در مورد آن‌ها، نیاز به مستنداتی معتبر دارید که از جمله ی این مستندات معتبر لینوکسی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • man pages لینوکس 
 • GNU Info لینوکس
 • کامند help و آپشن help--
 • مستندات اختصاصی توزیع‌های لینوکسی مثلا مستندات توزیع Gentoo

در این فصل، نگاهی کلی به مستندات راهنمای لینوکس خواهیم انداخت؛ در این آموزش با مهم ترین آن ها یعنی برنامه ی man کار خود را آغاز کرده و در آموزش های بعدی به سایر موارد خواهیم پرداخت.

man pages

این گروه از مستندات به منزله پرکاربردترین مستندات سیستم عامل های بر پایه ی یونیکس همچون لینوکس هستند که به صورت پیش‌ فرض در اکثر توزیع‌های لینوکسی گنجانده شده اند به طوری که اطلاعاتی وسیع در مورد بسیاری از اپلیکیشن ها، فایل‌های کانفیگ، کرنل و غیره در اختیار کاربران قرار می دهند. جالب است بدانیم که man pages برای اولین بار در دهه ی ۱۹۷۰ برای اولین نسخه های سیستم عامل UNIX به کار گرفته شدند.

گرچه توضیحاتی که این دست از مستندات در اختیار کاربران مبتدی قرار می‌دهند تا حدودی گیج‌کننده اند، اما به محض این که به روش ارائه مستندات man pages عادت کنیم، می توانیم آن را به عنوان یکی از قابل اعتماد ترین مستندات لینوکس در نظر بگیریم.

با تایپ کردن دستور man سپس وارد کردن موضوع مورد نظر به عنوان پارامتر این دستور، هر اطلاعاتی که در مورد موضوع مد نظر وجود داشته باشد در اختیارمان قرار خواهد گرفت (البته در صورتی که اطلاعات مد نظر یافت شوند.) این دستور برنامه یی تحت عنوان man را اجرا خواهد کرد که این وظیفه را دارا است تا به جستجو، فرمت دهی و نمایش اطلاعاتی که در man pages توزیع لینوکسی قرار گرفته‌اند بپردازد.

    نکته

به یاد داشته باشیم که man اختصار کلمه ی Manual به معنی «دفترچه ی راهنما» است.

به طور کلی، کاربرد دستور man بسیار ساده است:

man [option(s)] keyword(s)

همان‌طور که در دستور فوق مشاهده می شود، ابتدا کامند man را نوشته، پس از آن می‌توانیم آپشن یا آپشن های مد نظر خود را وارد کنیم -در ادامه با مفهوم آپشن بیشتر آشنا خواهیم شد- و در نهایت هم کلیدواژگانی که می‌خواهیم در مورد آن‌ها اطلاعاتی کسب کنیم را وارد کرده و اینتر می کنیم.

زمانی که هیچ آپشنی را به همراه دستور man استفاده نکنیم، به صورت پیش‌فرض صرفاً صفحه یی که به طور اختصاصی برای کلیدواژه ی جستجو شده مد نظر قرار داده شده است نمایش داده می شود. معمولاً دستور man بدون هر گونه آپشنی و صرفاً با یک کلیدواژه به کار می رود. به طور مثال، اگر بخواهیم ببینیم که دستور ls به چه کاری می آید، باید از دستور زیر استفاده کنیم:

man ls

خروجی دستور فوق به صورت زیر خواهد بود:

LS(1)              User Commands              LS(1)

NAME
    ls - list directory contents

SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    List information about the FILEs (the current directory by default).
    Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci‐
    fied.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.

    -a, --all
       do not ignore entries starting with .

    -A, --almost-all
       do not list implied . and ..

    --author
       with -l, print the author of each file

    -b, --escape
       print C-style escapes for nongraphic characters

    --block-size=SIZE
       scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '--block-size=M'
       prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

    -B, --ignore-backups
       do not list implied entries ending with ~

    -c   with -lt: sort by, and show, ctime (time of last modification of
       file status information); with -l: show ctime and sort by name;
       otherwise: sort by ctime, newest first

    -C   list entries by columns

    --color[=WHEN]
       colorize the output; WHEN can be 'always' (default if omitted),
       'auto', or 'never'; more info below

    -d, --directory
       list directories themselves, not their contents

    -D, --dired
       generate output designed for Emacs' dired mode

    -f   do not sort, enable -aU, disable -ls --color

    -F, --classify
       append indicator (one of */=>@|) to entries

    --file-type
       likewise, except do not append '*'

    --format=WORD
       across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1,
       verbose -l, vertical -C

    --full-time
       like -l --time-style=full-iso

    -g   like -l, but do not list owner

    --group-directories-first
       group directories before files;

       can  be augmented with a --sort option, but any use of
       --sort=none (-U) disables grouping
    -G, --no-group
       in a long listing, don't print group names

    -h, --human-readable
       with -l and/or -s, print human readable sizes (e.g., 1K 234M 2G)

    --si  likewise, but use powers of 1000 not 1024

    -H, --dereference-command-line
       follow symbolic links listed on the command line

    --dereference-command-line-symlink-to-dir
       follow each command line symbolic link

       that points to a directory

    --hide=PATTERN
       do not list implied entries matching shell PATTERN (overridden
       by -a or -A)

    --indicator-style=WORD
       append indicator with style WORD to entry names: none (default),
       slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)

    -i, --inode
       print the index number of each file

    -I, --ignore=PATTERN
       do not list implied entries matching shell PATTERN

    -k, --kibibytes
       default to 1024-byte blocks for disk usage

    -l   use a long listing format

    -L, --dereference
       when showing file information for a symbolic link, show informa‐
       tion for the file the link references rather than for the link
       itself

    -m   fill width with a comma separated list of entries

    -n, --numeric-uid-gid
       like -l, but list numeric user and group IDs

    -N, --literal
       print raw entry names (don't treat e.g. control characters spe‐
       cially)

    -o   like -l, but do not list group information

    -p, --indicator-style=slash
       append / indicator to directories

    -q, --hide-control-chars
       print ? instead of nongraphic characters

    --show-control-chars
       show nongraphic characters as-is (the default, unless program is
       'ls' and output is a terminal)

    -Q, --quote-name
       enclose entry names in double quotes

    --quoting-style=WORD
       use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell,
       shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape

    -r, --reverse
       reverse order while sorting
 -R, --recursive
       list subdirectories recursively

    -s, --size
       print the allocated size of each file, in blocks

    -S   sort by file size, largest first

    --sort=WORD
       sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t),
       version (-v), extension (-X)

    --time=WORD
       with -l, show time as WORD instead of default modification time:
       atime or access or use (-u); ctime or status (-c); also use
       specified time as sort key if --sort=time (newest first)

    --time-style=STYLE
       with -l, show times using style STYLE: full-iso, long-iso, iso,
       locale, or +FORMAT; FORMAT is interpreted like in 'date'; if
       FORMAT is FORMAT1FORMAT2, then FORMAT1 applies to
       non-recent files and FORMAT2 to recent files; if STYLE is pre‐
       fixed with 'posix-', STYLE takes effect only outside the POSIX
       locale

    -t   sort by modification time, newest first

    -T, --tabsize=COLS
       assume tab stops at each COLS instead of 8

    -u   with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access
       time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest
       first

    -U   do not sort; list entries in directory order

    -v   natural sort of (version) numbers within text

    -w, --width=COLS
       set output width to COLS. 0 means no limit

    -x   list entries by lines instead of by columns

    -X   sort alphabetically by entry extension

    -Z, --context
       print any security context of each file

    -1   list one file per line. Avoid '\n' with -q or -b

    --help display this help and exit

    --version
       output version information and exit

    The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is
    10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,...
    (powers of 1000).

    Using color to distinguish file types is disabled both by default and
    with --color=never. With --color=auto, ls emits color codes only when
    standard output is connected to a terminal. The LS_COLORS environment
    variable can change the settings. Use the dircolors command to set it.
 Exit status:
    0   if OK,

    1   if minor problems (e.g., cannot access subdirectory),

    2   if serious trouble (e.g., cannot access command-line argument).

AUTHOR
    Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report ls translation bugs to <http://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU
    GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it.
    There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
    Full documentation at: <http://www.gnu.org/software/coreutils/ls>
    or available locally via: info '(coreutils) ls invocation'

GNU coreutils 8.25        February 2016              LS(1)

به طور کلی، man pages به ۹ فصل مختلف تقسیم‌بندی می شوند. کاربرد شماره ی فصول به این شکل است که برنامه ی man را مجبور می‌سازد تا اطلاعات مرتبط با جستجوی کاربر در آن فصل به‌خصوص را نشان دهد چرا که معمولاً این احتمال وجود دارد که یک کلیدواژه در چندین فصل مختلف توضیح داده شده باشد:

man 3 printf

دستور فوق، برنامه ی man را مجبور می‌کند که به دنبال کلیدواژه یی تحت عنوان printf در فصل 3 بگردد. دستور زیر هم man مجبور می‌کند تا کلیدواژه ی printf را در کلیه ی فصول بیابد:

man -a printf

به طور کلی، ۹ فصل کامند man عبارتند از:

Executable programs or shell commands
System calls (functions provided by the kernel)
Library calls (functions within program libraries)
Special files (usually found in /dev)
File formats and conventions eg /etc/passwd
Games
Miscellaneous (including macro packages and conventions)
System administration commands (usually only for root)
Kernel routines [Non standard]

از آنجا که ممکن است برخی جستجوها حاوی اطلاعات گسترده یی باشند که نمایش آن‌ها در قالب یک صفحه امکان‌پذیر نباشد، خروجی دستور man از طریق یک برنامه ی Pager رندر می شود. برنامه‌های Pager این امکان را در اختیار ما می‌دهند تا به جای آن که حجم گسترده یی از اطلاعات در معرض دیدمان قرار گیرد و برای مشاهده ی بخش‌های بعدی مجبور شویم اسکرول کنیم، در هر لحظه، یک صفحه از اطلاعات را بتوانیم در قالبی مناسب و خوانا مشاهده کنیم. برنامه ی پیجری که معمولاً در اکثر توزیع‌های لینوکسی استفاده می‌شود less نام دارد.

در چنین شرایطی، برای رفتن به صفحه ی بعد باید کلید Spacebar را بفشاریم و برای بازگشت به صفحات قبلی هم کلید b. با فشردن کلید q روی کیبورد هم از حالت man خارج خواهیم شد.

آشنایی با دستور whatis

نسخه یی خلاصه و مفید از man pages، دستوری است تحت عنوان whatis که همان طور که از نامش پیدا است، به معرفی کامندهای مختلف می پردازد. به طور مثال، برای آگاهی از کاربرد دستور ls، دستور زیر را وارد ترمینال می کنیم:

whatis ls

به عنوان خروجی دستور فوق داریم:

ls (1)        - list directory contents

همان طور که مشاهده می شود، توضیحی خیلی خلاصه در قالب یک خط از دستور ls در معرض دیدمان قرار می گیرد که این توضیحات برگرفته از توضیحات man pages دستور ls هستند.