سرفصل‌های آموزشی
آموزش قوانین SOLID
جمع‌بندی دورهٔ آموزش قوانین SOLID

جمع‌بندی دورهٔ آموزش قوانین SOLID

قوانین پنج‌گانهٔ SOLID به طور خلاصه عبارتند از:

- Single Responsibility Principle
- Open-Closed Principle
- Liskov Substitution Principle
- Interface Segregation Principle
- Dependency Inversion Principle

این قوانین ضامن این هستند که هرگونه پیچیدگی نرم‌افزارهایی که به صورت شییٔ‌گرا نوشته می‌شوند به حداقل رسیده و توسعهٔ آن‌ها در آینده به بهترین و سریع‌ترین حالت ممکن صورت گیرد. به عبارتی، دولوپرها می‌توانند با تبعیت از این اصول کدی بنویسند که قابل‌فهم بوده و در آینده بسته به نیازهای مختلفی که ممکن است پیش آید، به سادگی توسعه یابد.

online-support-icon