سرفصل‌های آموزشی
آموزش قوانین SOLID
جمع‌بندی دورهٔ آموزش قوانین SOLID

جمع‌بندی دورهٔ آموزش قوانین SOLID

قوانین پنج‌گانهٔ SOLID به طور خلاصه عبارتند از:

  1. Single Responsibility Principle
  2. Open-Closed Principle
  3. Liskov Substitution Principle
  4. Interface Segregation Principle
  5. Dependency Inversion Principle

این قوانین ضامن این هستند که هرگونه پیچیدگی نرم‌افزارهایی که به صورت شییٔ‌گرا نوشته می‌شوند به حداقل رسیده و توسعهٔ آن‌ها در آینده به بهترین و سریع‌ترین حالت ممکن صورت گیرد. به عبارتی، دولوپرها می‌توانند با تبعیت از این اصول کدی بنویسند که قابل‌فهم بوده و در آینده بسته به نیازهای مختلفی که ممکن است پیش آید، به سادگی توسعه یابد.