سرفصل‌های آموزشی
آموزش پرکاربردترین دستورهای Git و GitHub
git چیست؟

git چیست؟

git یک سیستم کنترل نسخه (Version Control System) است. به کمک سیستم های کنترل نسخه، می توان تمامی تغییرات یک پروژه را ثبت و نگه داری کرد.