نحوه ساخت متد در زبان برنام نویسی اسکرچ

نحوه ساخت متد در زبان برنام نویسی اسکرچ