چرا سکان آکادمی؟
نحوه افزودن پارامتر به یک متد

نحوه افزودن پارامتر به یک متد