ساخت پارامتری از جنس رشته در زبان برنامه نویسی اسکرچ

ساخت پارامتری از جنس رشته در زبان برنامه نویسی اسکرچ