ساخت پارامتری از جنس بولین در زبان برنامه نویسی اسکرچ

ساخت پارامتری از جنس بولین در زبان برنامه نویسی اسکرچ