رشته در برنامه نویسی به چه معنا است؟

رشته در برنامه نویسی به چه معنا است؟