بولین در برنامه نویسی چیست؟

بولین در برنامه نویسی چیست؟