نحوه خط کشیدن در زبان برنامه نویسی اسکرچ

نحوه خط کشیدن در زبان برنامه نویسی اسکرچ