تغییر اندازه و رنگ قلم در اسکرچ

تغییر اندازه و رنگ قلم در اسکرچ