چرا سکان آکادمی؟
جمع کردن دو عدد در زبان برنامه نویسی اسکرچ

جمع کردن دو عدد در زبان برنامه نویسی اسکرچ