آشنایی با دستور mod در زبان اسکرچ

آشنایی با دستور mod در زبان اسکرچ