آشنایی با دستور length of در زبان اسکرچ

آشنایی با دستور length of در زبان اسکرچ