آشنایی با دستور length of در زبان اسکرچ

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: