آشنایی با دستورات floor و ceil در زبان برنامه نویسی اسکرچ

آشنایی با دستورات floor و ceil در زبان برنامه نویسی اسکرچ