آشنایی با دستورات and، or و not

آشنایی با دستورات and، or و not