نحوه کم و زیاد کردن صدا در پروژه اسکرچ

نحوه کم و زیاد کردن صدا در پروژه اسکرچ