اضافه کردن قابلیت امتیاز به بازی پینگ پونگ

اضافه کردن قابلیت امتیاز به بازی پینگ پونگ