چگونه در اسکرچ یک متغیر بسازیم؟

چگونه در اسکرچ یک متغیر بسازیم؟